č. 12/2014
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 
Dňa 13. novembra 2014 sa poslanci zišli na svojom poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
V úvode programu predniesla hlavná kontrolórka správu o kontrole plnenia uznesení, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Jedným z dôležitých bodov programu bolo prijatie Všeobecne záväzných nariadení mesta pre rok 2015. Bolo prijatých celkovo sedem nových VZN a päť dodatkov k pôvodným VZN mesta Rajec. Následne mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec. Potom sa poslanci zaoberali návrhom viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 – 2017. Tento návrh rozpočtu bol schválený. Okrem toho poslanci zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, Ing. Sekáčovej, k navrhovanému rozpočtu, v ktorom odporučila rozpočet na rok 2015 schváliť.
Poslanci taktiež odsúhlasili odpredaj a prenájom niektorých nehnuteľností.
Hlavná kontrolórka mesta predložila poslancom MZ návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2015, ktorý mestské zastupiteľstvo následne schválilo.
V závere rokovania primátor poďakoval poslancom za ich štyri roky práce v prospech mesta Rajec.
                                                                                                                                              MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa