MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
DECEMBER / 2014
V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
  
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
POST PRIMÁTORA OBHÁJIL ING. JÁN RYBÁRIK
 
Obyvatelia Rajca Vám už po šiestykrát prejavili dôveru a opäť Vás zvolili za primátora Rajca. Post ste obhájili s veľkým náskokom.
Aké sú Vaše pocity?
 V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si uvedomili vážnosť komunálnej politiky a komunálnych volieb a chcel by som sa im poďakovať zato, že prišli k volebným urnám. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí ma podporili vo voľbách a odovzdali mi svoj hlas, ich dôveru si veľmi vážim a budem sa snažiť, aby som ich dôveru nesklamal. Chcem, aby naše mesto napredovalo aj naďalej minimálne tak, ako tomu bolo doteraz. Chcel by som spoločne s poslancami, ktorí boli zvolení do nového mestského zastupiteľstva, predkladať také projekty a návrhy, ktoré budú naše mesto posúvať dopredu, zveľaďovať ho, robiť ho atraktívnym, aby život v našom meste bol stále lepší a zaujímavejší.
 
Zvolili sa aj noví poslanci do mestského zastupiteľstva, kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie?
Nové mestské zastupiteľstvo bude mať slávnostné zasadnutie 15. decembra 2014 v rajeckej radnici.
Programom slávnostného zasadnutia bude zloženia sľubov, vytvorenie mestskej rady a zloženie komisií, ktoré pôsobia pri mestskom zastupiteľstve. Následne sa dohodneme, kedy sa uskutoční prvé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom schválime, ako často sa budeme stretávať a určíme predbežné termíny riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Predpokladám, že na týchto pracovných rokovaniach už poslanci predložia aj nejaké svoje návrhy, s ktorými išli na kandidátku, a ktoré by chceli realizovať v rámci svojho volebného obvodu a svojho volebného obdobia.
 
Vo svojom volebnom programe ste predstavili čo chcete v meste za ďalšie štyri roky vykonať. Chystáte ešte nejaké ďalšie prekvapenie pre Rajčanov?
V prvom rade by som sa chcel sústrediť na splnenie čo najväčšej časti nášho volebného programu. Veľmi veľa však bude záležať aj od novozvolených poslancov, či budú ochotní podporiť tieto aktivity a samozrejme, tiež od dostatku finančných prostriedkov.
 
Už niekoľko rokov vo vianočnom období varia poslanci MZ vianočnú kapustnicu, výťažkom z ktorej podporujú rôzne aktivity v meste. Uskutoční sa aj v tomto roku?
Áno, aj v tomto roku poslanci organizujú podujatie Vianočná kapustnica a vianočný punč, ktoré sa uskutoční v piatok 19. decembra, v deň keď bude aj Živý Betlehem. Všetci sú srdečne vítaní! Výťažok z tejto dobrovoľnej zbierky bude použitý ako príspevok na kúpu konvektomatu pre obe naše materské školy.
V minulom čísle Rajčana sme informovali o tom, že naše škôlky sa zapojili do súťaže Obnov si jedáleň alebo kuchyňu, v ktorej sa im podarilo získať časť finančných prostriedkov. S poslancami mestského zastupiteľstva sme sa dohodli, že materským školám prispejeme na zakúpenie konvektomatov výťažkom z tohto dobročinného podujatia .
Blížia sa vianočné sviatky, čo zaželáte občanom nášho mesta?
Všetkým občanom nášho mesta by som chcel poďakovať za ochotu spolupracovať s mestom. Chcel by som im popriať k vianočným sviatkom všetko najlepšie, veľa zdravia, božského požehnania, aby vianočné sviatky prežili v kruhu svojich najbližších. A do nového roka by som im chcel popriať, veľa zdravia, lásky, vzájomného porozumenia, pozitívnej energie a pozitívneho myslenia.
                                                                                                              Za rozhovor ďakuje Šzá
  
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
KONANÝCH DŇA 15.11.2014 V MESTE RAJEC
 
Počet zapísaných voličov - 4 986
Počet zúčastnených voličov - 2 701
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 2 594
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 2 650
Percento účasti - 53,14%
 
PORADIE KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA
MESTA RAJEC
1. Ing. Ján Rybárik - 1638
2. Mgr. Vladimír Baďura - 951
3. Peter Pekarík - 61
Za primátora mesta Rajec bol zvolený Ing. Ján Rybárik s počtom hlasov 1 638.
 
POSLANCI ZVOLENÍ DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAJCI
  1. Mgr. Peter Hanus 453
  2. Mgr. Michal Šupka 338
  3. JUDr. Bohuslav Gelatka 213
  4. Ján Pekara 211
  5. Mgr. Róbert Augustín 217
  6. Ing. Peter Pekara 206
  7. MVDr. Katarína Polačková 282
  8. Ing. Gustáv Mucha 269
  9. Gabriel Špánik 255
10. Mgr. Bohdan Jonek 369
11. Martin Matejka 322
12. Stanislav Albert 227
13. Ing. Zuzana Žideková 202
 
VÝSLEDKY VOLIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOV
 
VOLEBNÝ OBVOD 01
Počet zapísaných voličov - 1471
Počet zúčastnených voličov - 748
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 722
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 733
Percento účasti - 50,80%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik - 481
2. Mgr. Vladimír Baďura - 237
3. Peter Pekarík - 15
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Peter Hanus - 453
2. Mgr. Michal Šupka - 338
3. JUDr. Bohuslav Gelatka - 213
4. Ján Pekara - 211
5. Ing. Marián Jasenovec - 179
6. Ing. Juraj Jasenovec - 150
7. JUDr. Anna Kecerová Veselá - 139
8. Vladimír Dubec - 136
9. Roman Dolník - 127
10. Igor Kmeť - 124
11. Miroslav Mazák - 102
12. Jozef Vajcík - 84
13. Rastislav Gažúr - 74
 
VOLEBNÝ OBVOD 02
Počet zapísaných voličov - 1082
Počet zúčastnených voličov - 617
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 580
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 604
Percento účasti - 57,02%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik 336
2. Mgr. Vladimír Baďura 257
3. Peter Pekarík 11
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Róbert Augustín - 217
2. Ing. Peter Pekara - 206
3. Ing. Emil Zafka - 191
4. Jaroslav Smieško - 170
5. Jozef Stupňan - 85
6. Mgr. Tomáš Stránský - 60
7. Miroslav Paulíny - 52
8. Ing. Peter Kardoš - 51
9. Anna Šimková - 35
10. RNDr. Jaroslav Pecho - 30
 
VOLEBNÝ OBVOD 03
Počet zapísaných voličov -1149
Počet zúčastnených voličov - 618
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 596
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 611
Percento účasti - 53,79%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik - 387
2. Mgr. Vladimír Baďura - 213
3. Peter Pekarík - 11
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. MVDr. Katarína Polačková - 282
2. Ing. Gustáv Mucha - 269
3. Gabriel Špánik - 255
4. Ing. Jozefa Blažeková - 208
5. Ján Kavec - 140
6. Ing. Juraj Šimko - 110
7. PaedDr. Ján Mihalec - 108
8. Jozef Kavec - 74
9. Bc. Martin Dubec - 72
 
VOLEBNÝ OBVOD 04
Počet zapísaných voličov - 1284
Počet zúčastnených voličov - 718
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 696
PPHL pre voľby primátora - 702
Percento účasti -  55,92%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik 434
2. Mgr. Vladimír Baďura 244
3. Peter Pekarík 24
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Bohdan Jonek - 369
2. Martin Matejka - 322
3. Stanislav Albert - 227
4. Ing. Zuzana Žideková - 202
5. Jana Koledová Žideková - 197
6. Bc. Marta Repková - 146
7. Ing. Ľubor Žucha - 142
8. Ing. Ján Zmrhala - 122
9. Ing. Miloslav Jaroš - 105
10. Branislav Michalec - 99
11. Anna Babulová - 93
12. Milan Kasman - 78
13. Ing. Ján Huljak - 76
14. Hubert Grečnár - 75
15. JUDr. Zuzana Mlynárová - 53
16. Vladimír Novosad - 47
                                                                                        MsÚ Rajec
  
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 
Dňa 13. novembra 2014 sa poslanci zišli na svojom poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
V úvode programu predniesla hlavná kontrolórka správu o kontrole plnenia uznesení, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Jedným z dôležitých bodov programu bolo prijatie Všeobecne záväzných nariadení mesta pre rok 2015. Bolo prijatých celkovo sedem nových VZN a päť dodatkov k pôvodným VZN mesta Rajec. Následne mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec. Potom sa poslanci zaoberali návrhom viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 – 2017. Tento návrh rozpočtu bol schválený. Okrem toho poslanci zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, Ing. Sekáčovej, k navrhovanému rozpočtu, v ktorom odporučila rozpočet na rok 2015 schváliť.
Poslanci taktiež odsúhlasili odpredaj a prenájom niektorých nehnuteľností.
Hlavná kontrolórka mesta predložila poslancom MZ návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2015, ktorý mestské zastupiteľstvo následne schválilo.
V závere rokovania primátor poďakoval poslancom za ich štyri roky práce v prospech mesta Rajec.
                                                                                                                                              MsÚ Rajec
  
MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
 
Nájdene šteniatka pri ceste do ŠujeNÁJDENÉ ŠTENIATKA PRI CESTE DO ŠUJE
Dňa 4.11.2014 o 06.00 hod. prevzala hliadka MsP šesť asi dvojmesačných šteniatok, ktoré boli v skorých ranných hodinách nájdené pri hlavnej ceste v katastri obce Šuja hliadkou OO PZ Rajec. V spolupráci so starostkou obce Šuja boli šteniatka po niekoľkodňovej starostlivosti u MsP premiestnené do útulku v Zbyňove. Podľa posledných informácií sú už dve šteniatka v nových rodinách a o ďalšie je postarané v dočasnej opatere. Je smutné, ako sa pôvodný majiteľ „postaral“ o svojich psíkov.
Ostáva len dúfať, že prichádzajúce vianočné sviatky nespôsobia to, že sa takýto „darček“ zunuje a ostane napospas vlastnému osudu...
 
VLÁMANIE SA DO OBJEKTOV PREVÁDZOK V CENTRE MESTA
Dňa 21.11.2014 po príchode do práce zistil personál prevádzky krádež v pobočne stávkovej spoločnosti Fortuna na ulici M.R. Štefánika. Doposiaľ nezistený páchateľ sa vlámal do tohto objektu a odcudzil finančnú hotovosť vo výške cca 2 100 €. Dňa 27.11.2014 približne v čase o 02.28 hod. došlo k vlámaniu do prevádzky „trafiky“ na Námestí SNP. Doteraz dvaja neidentifikovaní páchatelia vylomili zámky na vstupných dverách. Majiteľovi prevádzky spôsobili škodu vo výške cca 2 000 €. Všetky prípady sú v štádiu šetrenia OO PZ Rajec. Pokiaľ by ste vedeli poskytnúť akékoľvek informácie k jednotlivým krádežiam, kontaktujte Obvodné oddelenie PZ Rajec.
 
HORIACE KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD
Počas mesiaca november bolo zaznamenaných viacero prípadov zapálenia obsahu kontajnerov na komunálny odpad (1.11. – Nádražná ulica, 8.11. – ul. 1. mája, 15.11. – ul. Partizánska, 17.11. – ul. 1. mája a Nádražná, 26.11. – ul. Kostolná pri športovej hale).
Pravdepodobnou príčinou požiarov je vhadzovanie nevychladeného popola do kontajnerov. Jednotlivé prípady poukazujú na to, že občania sú ľahostajní a neuvedomujú si problémy, ktoré nám pri takomto konaní spôsobujú. Pravidelne je pritom privolané vozidlo hasičského záchranného zboru a hliadka MsP. Okrem toho je potrebná oprava takto poškodeného kontajnera. Všetky tieto náklady sú hradené z rozpočtu mesta a teda nás všetkých! Pokiaľ by tento stav pretrvával, takéto chovanie občanov sa môže premietnuť do poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Treba však zdôrazniť, že za tento priestupok môže byť občan postihnutý v súlade so Zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb., § 50, aj pokutou až do výšky 331 €.
MsP privíta akékoľvek informácie, ktoré môžu napomôcť k usvedčeniu páchateľov.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
                                                                                                Ing. Ján Jasenovec, PhD.,náčelník MsP Rajec
                                                                                                foto: archív MsP Rajec
  
TVORIVÁ A ORIGINÁLNA DETSKÁ IMPROLIGA
 
Detská improligaNa tohtoročnej novembrovej Detskej improlige si zmerali sily herci zo Základnej školy na Lipovej ulici, Katolíckej spojenej školy Rajec, Základnej umeleckej školy Rajec a Základnej školy Rajecká Lesná. Herecké výkony hodnotili členovia ochotníckeho divadla Kožkár, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec a pedagógovia základných škôl. Ich práca pri rozhodovaní nebola ľahká, lebo herecké výkony súťažiacich boli naozaj tvorivé a originálne. Ťažko bolo vybrať jedného najlepšieho herca, jednu najlepšiu herečku, jednu najlepšiu scénku a napokon rozhodnúť o konečnom obsadení súťažných skupín.
Tentoraz spolu súperilo 10 zohratých tímov.
 
Boli to Krásky, Raj, Hocičo, Rajecká dolina, Bunch 1, Bunch 2, Lesnianka, Bobule, Tribitky a 6. A. Témy, z ktorých si mohli súťažiaci vybrať, boli zaujímavé, s rôznou tematikou, ako napr. Deravá hlava, Môj nový mobil, Ako krtko s kamarátmi hľadali poklad, Ako zajko okabátil tigra, Najkrajší vták, Pokazený budík, Výlet na sopečný vrch, V poslednej chvíli, Zázračný strom a ďalšie.
Ako vždy, bolo pripravené malé občerstvenie, nechýbali diplomy a odmeny pre víťazov. Takisto prebehlo fotografovanie nielen víťazov, ale všetkých účinkujúcich a diplom za účasť si odniesol na pamiatku každý tím. Poďakovanie patrí MsKS Rajec za zorganizovanie tohto zábavného a už tradičného podujatia, všetkým súťažiacim, porote, ale aj všetkým divákom.
A tu sú konečné výsledky víťazov: 1. miesto skupina Bobule – členovia Čili divadla pri MsKS Rajec: Ema Slyšková, KSŠ Rajec, Damian Cesnek a Veronika Uhliariková, ZŠ Lipová Rajec. 2. miesto skupina Rajecká dolina – žiaci ZŠ Rajecká Lesná. 3. miesta s rovnakým počtom bodov boli dve: skupina 6.A – žiaci ZŠ Rajecká Lesná a skupina Bunch 1 – žiaci ZUŠ Rajec. Za najlepšie herecké výkony boli odmenení: Dorotka Uríková a Martin Novosad, obaja žiaci ŽŠ Rajecká Lesná.
                                                                                                                  Mgr. Vanáková Mária, KSŠ Rajec
                                                                                                                  foto: S. Kalma
  
VÝSTAVA LADISLAVA BIELIKA: AUGUST 1968 AJ V RAJCI
 
Počas celého novembra sme mali možnosť obdivovať v rajeckej radnici fotografie Ladislava Bielika: August 1968, ktoré zachytávajú pohnuté časy našich dejín – vstup armád Varšavskej zmluvy do Bratislavy.
Zaujímavosťou je, že negatívy Bielikových fotografií objavili až po nežnej revolúcii v roku 1989 v starom kufri v pivnici. Jedna zo 187 zachovaných snímok, zobrazujúca muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, sa stala najslávnejšou fotografiou a zaradila sa medzi najvýznamnejšie fotografie 20. storočia.
V posledný novembrový piatok navštívil naše mesto redaktor televízie TA3 Peter Bielik, syn autora fotografií. Tuto milú návštevu sme využili nato, aby sme sa mu osobne poďakovali zato, že sme mohli takúto výnimočnú výstavu obdivovať aj u nás v Rajci. Za zrealizovanie výstavy ďakujeme aj Rozvojovej agentúre Žilinského samosprávneho kraja.
                                                                                                                                Z. Ščasná, MsKS Rajec
                                                                                                                                foto: E. Pekná
Výstava Ladislava Bielika - August 1968 - Peter BielikVýstava Ladislava Bielika - August 1968 - Peter Bielik
  
SNOW FILM FEST OPÄŤ V NAŠOM MESTE
 
Mestské kultúrne stredisko Rajec sa ako jedno z 200 miest na Slovensku a v Čechách zapojilo do filmového festivalu zimných športov Snow film fest, ktorý priniesol pestrú skladbu filmov plných dobrodružstva, super zážitkov, adrenalínu, rýchlosti, snehu a ľadu.
Počas štyroch dní (od 18. do 21. novembra pre rajecké školy a 21. novembra aj pre verejnosť) sme si mohli pozrieť rôzne filmy ako napríklad: High Tension (horolezectvo), Polárnik (expedícia), Arslanbob (exotika), Supervention (freeski), Z A do K a zase naspäť (free-ride), Vaya a la Cumbre (lyžovanie v Chile), Huevo (skialpová expedícia) a Icefall (ľadolezenie). Celý novembrový týždeň patril vo veľkej zasadačke mestského úradu nádherným filmom plných dobrodružstva a ľudskej odvahy.
                                                                                                                                Z. Ščasná, MsKS Rajec
  
MIKULÁŠ U SENIOROV
 
Mikuláš u seniorovSeniori denného centra už tradične organizujú ukončenie cirkevného roku – pred adventom, spoločným posedením. Tak tomu bolo i 26. novembra, kedy sa naplnila spoločenská miestnosť denného centra seniormi.
Predseda privítal prítomných členov ako i zástupcu mestského úradu, primátora Ing. Jána Rybárika. Zablahoželal mu k jeho zvoleniu pre nové funkčné obdobie a požiadal, aby dobrá spolupráca z minulosti pokračovala i v ďalšom období. Podobne vystúpil aj pán primátor, ktorý poďakoval seniorom za ich dôveru pri voľbách a zablahoželal všetkým šťastné a veselé prežitie prichádzajúcich vianočných sviatkov.
 
V ďalšom priebehu posedenia boli členovia oboznámení o posledných akciách, ako Úcta k starším a účasť na Seniorských hrách v Domove vďaky, kde príkladne plnili stanovené úlohy. Nasledovalo blahoželanie jubilantom a oslávencom s menami Emília, Katarína, Milan a slávnostný prípitok. Dobré občerstvenie pripravili jedáleň Rajka a cukráreň Júlia, za čo im veľmi pekne ďakujeme, potom už pokračovalo spoločenské posedenie. O veselú náladu sa postarala hudobná skupina Kvanto, ktorá roztancovala seniorov.
Prekvapenie nastalo, keď medzi seniorov zavítal sv. Mikuláš. Seniori si spoločne zaspievali, podebatovali a každý dostal pekný darček. Predseda poďakoval Mikulášovi za peknú nádielku. Po jeho odchode pokračovala veselá zábava a rozprava, kde seniori spomínali na minulosť a svoje zážitky.
                                                                                                        Š. Pecho, predseda
                                                                                                        Klubu dôchodcov – denné centrum Rajec
                                                                                                        foto: P. Rýpal
  
RAJECKÁ STONOŽKA
 
Rajecká StonožkaMaterské centrum RAJECKÁ STONOŽKA bolo vytvorené na základe podnetov mamičiek, ktoré chceli mať možnosť stretávať sa a tráviť zmysluplne svoj voľný čas spolu s deťmi. Preto som oslovila vedenie mesta Rajec a Mestského kultúrneho strediska Rajec. Moju iniciatívu privítali a boli mi veľmi nápomocní. Dokonca celú prípravu, propagáciu, až po prvé stretnutie zastrešovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec z dôvodu, že v čase príprav ešte OZ Stonožka nemalo všetky potrebné doklady.
Spoločnými silami sme zrealizovali a začali prevádzku materského centra, ktoré už naplno pracuje a na činnosť mu vedenie mesta poskytlo aj vlastné priestory. Vytvorili sme si príjemné a atraktívne prostredie pre deti a mamičky. S deťmi cvičíme na základe vytvárania podnetov, aby sa správne vyvíjali a rozvíjali v pohybovom, sociálnom, ale aj v duševnom vývoji. Deti majú u nás možnosť sa realizovať pod dozorom školeného lektora a s pomocou rodiča.
Materské centrum RAJECKÁ STONOŽKA nájdete v Kultúrnom dome v Rajci, na prízemí, v priestoroch malej klubovne, každý utorok, stredu a štvrtok od 9.00 hod.
Milé mamičky, pozývame vás navštíviť nás a pridať sa k nám! Netreba mať obavy alebo sa báť! Privítame každého, kto má záujem!
                                                                             Katarína Biela, OZ Stonožka
                                                                             Tel. č.: 0907 815 419; e-mail: katarinabiela856@gmail.com 
                                                                             foto: K. Biela
Rajecká StonožkaRajecká Stonožka
  
GYMNAZIÁLNY BABYLON
 
Gymnaziálny BabylonV stredu 1. októbra sa oslavoval sviatok európskych jazykov v celej Európe, a preto sme sa rozhodli venovať jeden deň jazykom aj my v Gymnáziu Rajec na Javorovej 5.
Myšlienka Európskeho roka jazykov sa zrodila na pôde Rady Európy počas Project's Final Conference v apríli 1997, ktorú organizovala Language Policy Division. Návrh bol podporený predstaviteľmi jednotlivých štátov a preskúmaný rôznymi orgánmi Európskej komisie.
V januári 1999 bol rok 2001 deklarovaný za Európsky rok jazykov a Európska únia sa k projektu pridala v júni 2000. Hlavným cieľom kampane bola podpora bohatého lingvistického a kultúrneho dedičstva Európy. Bola to príležitosť osláviť jazykovú rozmanitosť Európy a zdôrazniť dôležitosť jazykového vzdelávania v prostredí narastajúceho multilingválneho a multikultúrneho kontinentu.
V našom gymnáziu sa učí päť európskych jazykov: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk.
Pri príležitosti Dňa európskych jazykov sme vyučovanie rozdelili do jazykových blokov. Aby sme nadviazali spoluprácu medzi rajeckými školami, pozvali sme žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici a tiež deviatakov zo Spojenej školy katolíckej, aby sme im jazyky priblížili trochu inou – hravou formou. Študenti v blokoch anglického jazyka absolvovali online testy, prostredníctvom ktorých zisťovali svoju úroveň jazyka, písomné testy, tiež blok, na ktorom pozerali časť anglického filmu a potom odpovedali na kladené otázky. V sekcii slovenského jazyka si starší žiaci overovali svoje vedomosti vypracovávaním minuloročných maturitných testov. Mladší žiaci riešili jazykové hry: nahrádzali nesprávne používané slová spisovnými, lúštili krížovky, osemsmerovky a tajničky. Na francúzskom jazyku získali zaujímavé informácie z histórie, ale aj súčasnosti Francúzska, dozvedeli sa, aké sú jeho hlavné symboly. Ruský jazyk bol pre mnohých zaujímavý práve tým, že sa s ním bežne nestretávajú. Veľmi zaujímavou skúsenosťou bola rozprávka Máša a medveď. Napriek neznalosti tohto jazyka žiaci nemali problémy s porozumením neznámeho textu. Dopĺňanie slov do piesne od nemeckej speváčky Neny ich čakalo v bloku nemeckého jazyka. Cieľom bolo počúvanie s porozumením.
Všetci žiaci sa aktívne zapájali do pripravených činností a v skupinkách absolvovali jednotlivé jazykové oddelenia. Každý súhlasil, že ovládanie jazyka je obrovskou výhodou pri začlenení sa do súčasného otvoreného sveta. A výrok „Človek vymyslel reč preto, aby sa mu zmestil do hlavy celý svet.“ (Jiří Voskovec) platí v dnešnej dobe dvojnásobne.
                                                                                                                        PaedDr. Veronika Veselá
                                                                                                                        foto: archív gymnázia
  
GYMNAZISTI Z JAVOROVEJ SA STRETLI S PÁNOM PREZIDENTOM
 
28. októbra sme uskutočnili dejepisnú exkurziu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Výstava prináša fascinujúci príbeh života a smrti mladého faraóna. Faraóna, ktorého meno sa stalo celosvetovo známe v roku 1922, keď Howard Carter objavil jeho hrobku. Expozícia predstavuje viac ako 1000 nádherných exponátov. Široké spektrum posvätných predmetov, sošiek, šperkov vrátane sarkofágu a zlatej posmrtnej masky Tutanchamona ponúka pohľad na bohatstvo starovekej egyptskej civilizácie. Exponáty sú vernými kópiami originálov, a preto sme si ich mohli pozrieť z bezprostrednej blízkosti. Pomyselne sme vstúpili do predsiene, pohrebnej komory a odhaľovali jej tajomstvá.
Navštívili sme aj Prírodovedné múzeum SNM. Prezreli sme si botanicko-zoologickú expozíciu s množstvom známych i menej známych rastlín, živočíchov a húb, mineralogickú zbierku, ako aj paleontologickú výstavu Príbeh života na Zemi.
A aby toho nebolo málo, stretli sme sa aj s pánom prezidentom, s ktorým sme sa porozprávali a odfotili. Fotografiu si môžete pozrieť na jeho facebookovej stránke.
                                                                                                                             Mgr. Dana Balgová
ČAKÁ NÁS CELOSLOVENSKÉ KOLO...
 
7. novembra sa zúčastnila naša škola – Gymnázium, Javorová 5, Rajec – súťaže s medzinárodnou účasťou v pIšQworkách v Žiline, ktorá je pod záštitou Masarykovej univerzity. Po precíznej príprave sa prebojovalo naše päťčlenné družstvo (Petra Juríčková, Milan Pakoš, Matej Hulín, Katarína Ursíková a Filip Dubeň) až do semifinále. Druháci z nášho gymnázia nakoniec vyhrali pekné postupové tretie miesto. A tak našu Rajeckú päťku čaká celoslovenské kolo v Košiciach, kde sa stretnú s najlepšími členmi tímov z celého Slovenska.
                                                                                                                       Katarína Ursíková, žiačka II.A
  
ZA JEDEN DEŇ V ÁZII, V AFRIKE I V EURÓPE
 
Za jeden deň v Ázii, v Afrike i v EurópeNemožné? Gymnazisti z Javorovej takúto trasu absolvovali. 24. septembra sa 44 študentov zúčastnilo prírodovednej exkurzie v Zoologickej záhrade v Lešnej.
V jej rozsiahlom areáli sme naozaj prechádzali rôznymi kontinentmi so zastúpením typických zvierat, ale i ukážok spôsobu života. Tak nás v expozícii Afriky privítali nielen žirafy, zebry, slony ale aj typické obydlia domorodých obyvateľov tohto kontinentu. V tropickom pralese sme sa ocitli v expozícii Ameriky. Tam okolo nás voľne poletovali farebné papagáje, vo veľkých akváriách plávali korytnačky, vydry a narazíte tam aj na sochu mayského boha Slnka či repliku mayskej svätyne. Klokan, varan, čierna labuť – tieto a iné zvieratá zatupovali červený kontinent – Austráliu. Študenti si mohli dokonca pohladiť raje žijúce v obrovskom akváriu. Poetickou časťou záhrady bola pre študentov expozícia Ázie s exotickými tigrami, pandami, ťavami, ale aj prekrásnou japonskou záhradou.
Učiť sa v praxi je vždy zážitok, ktorý pretrvá a má i pridanú hodnotu – stmeľuje kolektív, podporuje dobré vzťahy medzi pedagógmi a študentmi.
                                                                                                                      Mgr. Eva Rovňanová 
                                                                                                                      foto: archív gymnázia
  
COMENIUS: STRETNUTIE NA SLOVENSKEJ HRUDE
 
Comenius: Stretnutie na "slovenskej hrude"V pondelok 3. novembra. zavítali k nám na Slovensko naši priatelia z Čiech, Poľska a Bulharska, aby sme sa zúčastnili ďalšej mobility v rámci projektu Programu celoživotného vzdelávania Comenius – multilaterárne školské partnerstvá.
Počas celého nasledujúceho týždňa sme ich mali zoznámiť s našou krajinou a ukázať im čo najviac z krás nášho malého Slovenska. V utorok sme si to namierili priamo do hlavného mesta – Bratislavy, stihli sme aj prehliadku Devína a nočnú prehliadku Trenčianskeho hradu. Na ďalší deň sme si spravili krátku exkurziu do Biomasy a potom sme sa zastavili v Starej Bystrici pri Slovenskm orloji a následne vo Vychylovke, kde sme mali možnosť zažiť ukážku starodávneho úvraťového systému. Vo štvrtok nás čakala náročná cesta na Spiš, kde sme navštívili Spišský hrad, Spišskú Kapitulu a na záver dňa sme sa pristavili pri našom slovenskom skvoste v srdci Tatier – Štrbskom Plese. Piatok sa niesol v znamení prezentácií a hodín angličtiny a slovenčiny spojených s tvorbou Slovníka slovanských slov. Nebola to vôbec nuda, veľa sme sa smiali, vyskúšali sme si aj pantomímu a najmä sme sa veľa naučili o našich sčasti podobných, no jedinečných jazykoch. Poobede sme absolvovali ešte prehliadku Žiliny (výstup na Burianovu vežu a zostup do žilinských katakomb) s krátkym rozchodom na záver. Posledný deň sme si to namierili priamo do Kláštora pod Znievom, kde sme absolvovali prehliadku a potom do Martina na Národný cintorín, kde sme si pozreli hroby významných osobností Slovenska, a tiež sme sa trošičku oboznámili s ich životom a zásluhami pre slovenský národ. To bola posledná bodka za programom, potom nasledovalo dlhé lúčenie.
Hoci sme boli smutní, že sa tento skvelý týždeň končí, tešili sme sa z nových zážitkov, nových ľudí, ktorých sme spoznali a nových vecí, ktoré sme sa naučili. Teraz sa tešíme na ďalšiu mobilitu, kde sa opäť všetci stretneme, tentoraz v Čechách.
                                                                                                           Alžbeta Vanáková, septima KSŠ Rajec
                                                                                                           foto: archív KSŠ
  
VESELO A TVORIVO V MATERSKEJ ŠKOLE
 
Veselo a tvorivo v Materskej školeTak by sa dal charakterizovať začiatok školského roku v našej materskej škole. Jeseň je mocná čarodejka, ktorá ponúka plné priehrštie aktivít pre deti predškolského veku. Priamo v prírode, formou zážitkového učenia, sme aj my deťom ponúkli možnosť vnímať krásu jesennej prírody a zároveň sa cítiť v nej príjemne a niečo nové sa dozvedieť.
Pekné jesenné počasie nás vylákalo do prírody, zahrali sme sa v nej veľa pohybových hier, hrali sme sa na šarkany, so stuhami sme nacvičovali beh do kopca a z kopca. S očami otvorenými dokorán sme objavovali v prírode nové poznatky o nej, napríklad o liečivých bylinkách, o stromoch, kríkoch, ich plodoch, vnímali sme ich vôňu, farbu... Do tejto činnosti zapojili deti vlastné zmysly. Nazbierali sme rôzny prírodný materiál, ktorý sme následne využili pri tvorbe výrobkov na výstavu ovocia a zeleniny. Túto nádhernú výstavu sme ako každý rok s deťmi navštívili. Deti si tu okrem ovocia a zeleniny, kvetov a plodov mohli nájsť aj svoje vlastnoručne vyrobené práce. Mohli hodnotiť aj práce svojich kamarátov z MŠ na ulici Mudrochovej a taktiež práce detí z oboch základných škôl, ktoré boli neuveriteľne nápadité a originálne, slovom úžasné. Fantáziu a vlastné nápady mohli deti uplatniť spolu so svojimi rodičmi na akcii Jesenné kúzlenie.
Aj tento rok sa rodičia aktívne zapojili do tejto aktivity materskej školy a naše šatne opäť zavoňali tekvicami, gaštanmi, listami, šípkami a iným rôznorodým jesenným prírodným materiálom, z ktorého vznikli milé jesenné postavičky, ježkovia, strašidlá...
V aktivite Opadalo lístie, ktorú sme uskutočnili v spolupráci so Školou ochrany prírody vo Varíne, deti uplatnili užVeselo a tvorivo v Materskej škole svoje poznatky o stromoch a listoch, rozlišovali ich tvarovú rôznorodosť a s pomocou pani ochranárky Mirky spoznali aj názvy mnohých drevín na školskom dvore.
Deti spoznali aj prácu mestskej polície, ktorá nás pozvala na svoje pracovisko. Pútavým rozprávaním a predvádzaním nám zamestnanci mestskej polície priblížili svoju prácu. Deti sa dozvedeli veľa nového o práci mestského policajta a jej význame pre naše mesto. Okrem iného mali deti možnosť vidieť ako mestskí policajti odchytajú zatúlaných psíkov, kde sú umiestnení a čo sa s nimi deje potom. Zasadli tiež v malej zasadačke na miesta poslancov mesta. Veľmi dobre sa tam cítili a zapojili sa do diskusie, ktorú s nimi viedol náčelník Mestskej polície v Rajci pán Jasenovec. Taktiež mali možnosť vidieť monitorovacie kamery nášho námestia. Deťom sa stretnutie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie, možno na dopravnom ihrisku. Ešte raz ďakujeme za zaujímavé informácie.
S pomocou dvadsiatich štyroch rodičov sme brigádnou činnosťou dokázali obnoviť náter polovice preliezačiek a hojdačiek na školskom dvore. Za ich ochotu im touto cestou ďakujeme. Veľkú radosť nám i deťom urobil svojim sponzorským darom pán Tibor Papšo – Skalka Šuja, s.r.o., ktorý zabezpečil nový piesok do jedného z pieskovísk na školskom dvore.
Medzi týmito všetkými aktivitami sme stihli aj týždeň aktívnej prípravy na prekonanie strachu z vody a uskutočnili sme pre deti 5 – 6 ročné Predplavecký kurz. Tento kurz je súčasťou prípravy dieťaťa na vstup do základnej školy a mali by ho uskutočňovať v rámci svojich podmienok, všetky materské školy.
Život v našej materskej škole je pestrý a činorodý. Našim cieľom je spríjemniť pobyt detí v materskej škole, veď niektoré deti v nej trávia viac času denne, ako so svojimi rodičmi. Našou víziou teraz, ale aj do budúcnosti, je šťastné dieťa. A snažíme sa pre to aj niečo urobiť. Nie formálne, nie teoreticky, ale prakticky, ľudsky a primerane veku detí, o ktoré sa staráme.
                                                                           Za kolektív zamestnancov MŠ na ulici Obrancov mieru v Rajci
                                                                           Edita Pekariková, učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
                                                                           foto: archív MŠ
  
UŽ 55 ROKOV ROBÍME V RAJCI KULTÚRU
 
Naša Základná umelecká škola v Rajci v tomto školskom roku oslavuje 55. výročie svojho založenia. Je to zvláštny dátum. Nie je okrúhly, ale je magický. V numerológii číslo 5 znamená vášeň, vôľu, citovú hĺbku, kontakt s ľuďmi. Toto sú všetko atribúty, ktoré našej škole v žiadnom prípade nechýbajú a má ich plnú náruč.
Vášeň – s vášňou sa staráme o umelecký rast detí a mladých ľudí z Rajca a Rajeckej doliny.
Vôľa – bez vôle našich predchodcov a nás, by sme tu dnes neboli a nevybudovali by sme túto úspešnú školu a nepripravovali rad krásnych koncertov a umeleckých aktivít a podujatí.
Citová hĺbka – viete si predstaviť umenie bez citu a emócií? To sa nedá. Tak ako to v kuchyni nejde bez soli a v živote bez lásky, tak to nejde v umení bez citu.
Kontakt s ľuďmi – každodenne sa tu v priestoroch školy stretávame a usmievame sa na seba. Rodičia, žiaci, učitelia, starí rodičia. Jednoducho sa kontaktujeme. Sme ľudia, a to je najdôležitejšie.
Musíme sa vrátiť ku koreňom, k hodnotám, ktoré vyznávali naši predkovia a naši rodičia.
Ak neukážeme našim deťom cit a lásku, sme tu zbytočne. Toto je hlavná úloha UMENIA. Preto sme tu, preto sme UMELECKÁ ŠKOLA.
Zakladatelia našej školy obetavo začínali s pár žiakmi a my dnes umelecky vzdelávame viac ako 500 detí a mladých ľudí. Myslím, že môžeme hrdo niesť túto pochodeň ďalej do ďalších rokov.
Bez pomoci a podpory všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy a rodičov by sme sa určite nezaobišli. Vám všetkým patrí moja vďaka. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali a viedli túto školu a aj tým, ktorí už nie sú medzi nami.
Ďakujem za dlhoročnú podporu nášmu zriaďovateľovi Mestu Rajec pod vedením pána primátora Ing. Jána Rybárika a celému mestskému zastupiteľstvu, ktorých podporu sme vždy mali, máme a verím, že aj budeme mať.
Zaželajme našej škole veľa ďalších úspešných rokov, dobrých pedagógov a prevádzkových zamestnancov a hlavne spokojných žiakov a rodičov.
Dovoľte mi zároveň vás srdečne pozvať na náš tradičný Vianočný koncert v chráme sv. Ladislava v Rajci, ktorý sa uskutoční v pondelok 15.12.2014 o 16.00 hod.
                                                                                                 PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
                                                                                                 foto: archív ZUŠ
Už 55 rokov robíme kultúru v RajciUž 55 rokov robíme kultúru v Rajci
   
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – december 2014Spoločenská rubrika
  65 rokov Milan Rýpal
               Božena Kudlaňáková
  70 rokov Ing. Jozef Rajčan
               Anna Ivanková
  75 rokov Ing. Juraj Surový
  83 rokov Mária Hulínová
  84 rokov Mária Hulínová
  86 rokov Božena Višňovská
  88 rokov Antónia Uhláriková
  90 rokov Anna Daniková
                Júlia Gardianová
                Anna Slotová
  93 rokov Albína Počiatková
  95 rokov  Jozefína Babjaková
 100 rokov Anna Vráblová
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodili sa v októbri Adam Mišičák
                                Timotej Pažický
 
Opustili nás  Ing. Vladimír Antol 1957 - 3.11.2014
                    Mária Kosperová 1924 - 17.11.2014
                    Oľga Škrábiková 1952 - 18.11.2014
                    Antónia Kašjaková 1934 - 25.11.2014
 
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
SPOMIENKA
Jozef Eloga
Dňa 16. septembra 2014
vo veku nedožitých 75 rokov
odišiel od nás náš drahý otec, starký,
kamarát Jozef ELOGA.
 
  Ľudia ho poznali ako človeka, ktorý bol ochotný pomôcť, keď niekto potreboval, ale poznali ho hlavne ako človeka, oddaného rajeckému futbalu. Hoci bol 9 rokov pripútaný na invalidný vozík, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval, musela som ho voziť na zápasy, lebo bez futbalu nevedel vydržať (posledné dva roky už nie).
  O to viac bolí, že napriek tomu, že celý svoj život venoval rajeckému futbalu, či už ako hráč, neskôr tréner, vedúci mužstva, zúčastňoval sa brigád a iných aktivít, nikto z futbalistov a hlavne z funkcionárov rajeckého futbalu, sa s ním neprišiel rozlúčiť. Je veľmi smutné, že sa takto zabúda na ľudí.
                                                                      Dcéra.
 
STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE VRCHOLIA
 
Aktuálne umiestnenie našich stolných tenistov odzrkadľujú ich stredne slabšie výsledky v mužských súťažiach organizovaných KSTZ Žiliny a OSTZ Žilina. Napriek tomu musíme pochváliť náš hráčsky káder za ich výkon a bojovnosť, ktorú prejavujú v jednotlivých majstrovských zápasoch. Výsledky nespĺňajú ich predstavu a veríme v druhej polovici sezóny vo svoj zlepšený herný štandard.
                                                                                                                                Jozef Kavec, STK Rajec
Výsledkova tabuľka STK Rajec
 
 
 
POZVÁNKA NA VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
 
Stolnotenisový klub Rajec vás pozýva na 10. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja žiakov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. decembra o 10. hodine vo veľkej a malej telocvični v Základnej škole na Lipovej ul. v Rajci.
Turnaj je výhradne určený pre žiakov navštevujúcich rajecké základné školy a cirkevné gymnázium (1.-4. roč.), ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Rajecká Lesná, ZŠ Fačkov, ZŠ Jasenové, ZŠ Zbyňov a ZŠ Ďurčiná.
 
Kategórie:
- starší a mladší žiaci (9. ročník a mladší),
- staršie a mladšie žiačky (9. ročník a mladší).
 
 
Program turnaja:
8.30 – 9.30 hod. prezentácia
9.30 – 9.45 hod. losovanie
10.00 hod. začiatok (otvorenie) a priebeh turnaja
13.00 – 13.30 hod. odovzdávanie cien
Súťažiaci sa môžu prihlasovať prostredníctvom sms na mob. č. 0944 014 067 alebo priamo v deň súťaže.
Tešíme sa na vašu účasť a na pekné zážitky z vianočného športového podujatia.
                                                                                                             Organizačný výbor turnaja STK Rajec
  
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA
 
Šachový kráľ Rajca 2014V sobotu 29. novembra zorganizoval Šachový klub Rajec v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Rajec 9. ročník turnaja Šachový kráľ Rajca (Turnaj o Šachového kráľa Rajca).
V rámci podujatia sa hrali dva turnaje. „A“ turnaj bol zaradený do série turnajov Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu (body z jednotlivých turnajov sa započítavajú a najlepší bojujú o semifinále a finále GPX).Šachový kráľ Rajca 2014 Tohto turnaja sa zúčastnilo 77 detí vo veku od 5 do 13 rokov nielen z okresu Žilina, ale aj z okolitých okresov – Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Čadca. Prišli i deti z Banskej Bystrice, Trenčína, Detvy. Prišla tiež početná výprava 10 detí z Fačkova, kde sa rozbieha šachový krúžok. Na turnaji bojovalo 9 žiakov rajeckých škôl. Mnohí našli odvahu prvýkrát si zmerať sily na riadnom turnaji so šachovými hodinami.
Víťazstvo si bez jedinej prehry vybojoval Jakub Gažík a zopakoval tak úspech z roku 2011. Najlepším hráčom z Rajca bol Danko Turanec, ktorý získal 3. miesto v kategórii chlapcov do 14 rokov. Žiadne dieťa neodchádzalo z turnaja smutné, pretože každý získal tradičnú drevenú šachovú figúrku.
Novinkou tejto akcie bolo zaradenie „B“ turnaja pre rodičov, deti s vyššou výkonnosťou a narodené v roku 2000 a staršie. Celkovým víťazom bol Samuel Kamas z Považskej Bystrice. Tohto turnaja sa zúčastnilo 17 hráčov, z toho 4 hráči Šachového klubu Rajec. Najlepšie z nich skončil Branko Dubec so štyrmi bodmi zo siedmych zápasov.
                                                                                                                                         Ján Uhlárik 
                                                                                                                                         foto: Karol Uhlárik
  
MAŽORETKY KORDOVÁNKY – ÚSPEŠNÝ ROK 2014
 
Mažoretky Kordovánky - Úspešný rok 2014Leto. Posledný prázdninový víkend. More, vlnky, slniečko. Také je Chorvátsko. Tam sa chodí väčšinou na dovolenku. Avšak mažoretky Kordovánky sa neprišli rekreovať. Prišli zúročiť celoročnú drinu. A to nie na hocijakú súťaž. Ale priamo na Majstrovstvá Európy a sveta, ktoré sa konali práve v chorvátskom Poreči. Cestovné náklady vo výške 2 100,- € zaplatilo Mesto Rajec. Hala Žatika, kde sa majstrovstvá konali, je tak veľká, že by sa do nej pohodlne zmestili všetci obyvatelia Rajca a ešte by zostalo miesto.
Súťaže sa zúčastnilo viac ako 3000 mažoretiek, ktoré zatancovali spolu 683 choreografií, z toho 429 sólo formácií a 254 veľkých formácií. Boli zo 163 súborov, štrnástich krajín a troch kontinentov. Na súťažnej ploche vystúpili súťažiace z takých krajín ako sú Rusko, Južná Afrika, Taliansko, Česko... A medzi nimi Kordovánky. Dievčatá z malého mesta v srdci Slovenska. A hoci to tak môže vyzerať, naše mažoretky sa medzi takto veľkou konkurenciou nestratili. Súťažili v dvoch vekových kategóriách a to kadet a senior. Predstavili svetu sedem choreografií a so VŠETKÝMI sa umiestnili v prvej desiake, čím potvrdili, že skutočne patria medzi európsku a svetovú špičku v tomto športe. Obsadili 2x deviate miesto (VF + defilé pom, mini pom kadet), 3x šieste miesto (mini mix senior, mini flag senior, mini pom senior) a jedno štvrté miesto (VF mix senior). A tým krásne reprezentovali nielen Slovensko, ale aj mesto Rajec.
Do konca roka sa Kordovánky zúčastnili ešte ďalších dvoch medzinárodných súťaží. Koncom septembra bola zorganizovaná v Bratislave medzinárodná súťaž Prešporský pohár. Zisk troch bronzových, troch strieborných a jednej zlatej medaily opäť dokázal, že Kordovánky vedia zaujať diváka aj porotu. Ani nie o tri týždne sa konal Memoriál Janky Jakubíkovej v Púchove. Krásny dôvod, ako si skvelým výkonom uctiť všetkých priateľov tohto športu. Ani tu naše Kordovánky nesklamali. Získali bronzovú, striebornú a zlatú medailu, ktorú si domov odniesli kadetky, najmenšie rajecké mažoretky. Tie sú dobrým základom pre ďalšie fungovanie športového tímu.
Je až neuveriteľné, že z Kordovánok sú už niektoré vydaté a dokonca už majú vlastné deti. Také príležitosti ako sú svadby a stužkové mažoretiek sa nezaobídu bez tanečných vystúpení Kordovánok. Aj to svedčí o tom, že sú jedna veľká rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú rozvoju tohto športu. Predstaviteľom mesta Rajec a ZŠ na Lipovej, vedúcej súboru Zuzke Rizmanovej a tiež trénerkám, ktoré jej s nadšením pomáhajú!
Všetkým rodičom, spolužiakom a priateľom želáme krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2015!
                                                                                                                                BR
                                                                                                                                foto: archív Kordovánok
Mažoretky Kordovánky - Úspešný rok 2014Mažoretky Kordovánky - Úspešný rok 2014
 
 
BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
 
Bežecké zvesti Maratóm klub RajecVýnimočnosť behu spočíva aj v tom, že mu v podstate nevadí žiadne počasie. Či je vonku teplo, či mráz, behať a trénovať sa dá, a tak sme si tou najväčšou prekážkou len my sami. Kto teda nájde odvahu a hodí na seba trošku viac oblečenia, môže sa aj v týchto dňoch príjemne zahriať pri športovej aktivite. Členovia Maratón klubu Rajec nezaháľajú ani v zimných mesiacoch. Ešte v závere októbra sa preverili na Cooperovom teste, ľudovo nazývanej 12-minútovke, kde sa takmer všetkým podarilo atakovať hranicu 3000 m, čo v rámci tabuliek testu predstavuje veľmi dobrý výkon.
Na začiatku novembra sa v Žiline konal beh na 3 km. 2. miesto si tam odbehol s časom 10:14 Zdeno Koleda. Rovnako druhý, ale v kategórii juniorov, skončil Vratko Šimek. Jeho čas bol 10:49. Ani Janko Šimek sa nenechal zahanbiť a vo svojej kategórii s časom 11:46 obsadil 4. miesto. V nedeľu, 9.11., sa v Krásne nad Kysucou konala tradičná obľúbená Krasňanská desiatka. Rajčania majú tento pretek vo veľkej obľube, čo dali najavo aj svojou početnou účasťou. V prvej desiatke absolútneho poradia skončili až traja z nich – Janči Piala 7. m., Janči Zmrhala 8. m. a Paťo Holeša 10. m. Opäť neohrozene bežal Zdeno Koleda, ktorý s časom 35:21 vyhral svoju kategóriu. Výborne sa darilo aj Domči Vanákovej, ktorá v kategórii žien obsadila 3. miesto.
12.11. sa Janči Piala v meste, kde študuje, postavil na štart Jesenného behu Nitrou. 2 800 m zdolal fantasticky s časom 9:21, no víťazstvo mu ušlo o jedinú sekundu, keď ho tesne pred cieľom predbehol súper.
Aj počas predĺženého víkendu sa pretekalo. V nedeľu, 16.11., si do Ráztočna na Memoriál Štefana Kotianu pribehol Zdeno Koleda po druhé miesto a o deň neskôr sa na Behu na Husárik opäť tešil z víťazstva, keď 4 km trať s prevýšením 290m zdolal za čas 16:41. Výborne tu bežala aj Dominika Vanáková, ktorej patrí za čas 21:24 3. miesto.
A teraz sa vráťme ešte späť na začiatok novembra. Vyberte sa s nami do kolísky maratónu – Atén, kde sa 9. novembra konal Athens Marathon The Authentica. Ondro Veselovský a Otyc Palo si plnili sny a stali sa súčasťou masy 10 500 bežcov.
Zážitok opísal Ondro takto: „Keď perzský kráľ Dareios I. roku 490 pred Kristom napadol Grékov pri Maratóne, určite netušil, akú zdrvujúcu porážku utrpí. Ani grécky vojak Feidipides, ktorý bežal grécke víťazstvo zvestovať svojim krajanom do Atén netušil, že na jeho počesť sa na prvých novodobých Olympijských hrách v roku 1896 bude bežať tento beh pod názvom „maratón“. Isté však je, že dnes absolvujú túto trať v rôznych kútoch sveta milióny rekreačných, i profesionálnych bežcov.
Bežať klasickú maratónsku trať z mestečka Maratón do centra Atén a tam si na starovekom štadióne Panatinaiko zakričať svoje vlastné „...zvíťazili sme!“, to je sen každého maratónca. V našom prípade teda nešlo o maratónsku bitku, ale o obyčajné splnenie sna.
Keď som bol mladý šuhaj, zo školskej lavice v našom čarovnom Rajci som sa prizeral, ako sa z uletenej stávky troch Uhlárikovcov rodí jedno z najúspešnejších podujatí Slovenska. Neskôr som si vysníval, že aspoň raz v živote odbehnem Rajecký maratón. Keď som ho odbehol prvýkrát, vysníval som si, že sa moje meno objaví na tabuli pre najlepšieho Rajčana. Dnes je tam už štvrtýkrát a ja sa teším, že snívať sa oplatí. Na jar 2014 som si vysníval, že môj päťdesiaty maratón pobežím s „tatom Palom“ v Aténach.
Splnenie tohto sna sa začalo na letisku vo Viedni. Po približne dvojhodinovom lete sme už cupitali po Aténach a smerovali na prezentáciu. Štart maratónu začal, ako inak, v Maratóne. Sem všetkých bežcov dopravili autobusy v nedeľu ráno 9. novembra. Prekvapivo ťažká trať sa uberala až po 30. kilometer skoro stále do kopca. S Palom sme sa dohodli, že prvú polovicu pôjdeme spolu, čo sme bez problémov dodržali. Naplno sme si užívali fantastickú atmosféru, ktorá sprevádzala kroky maratóncov bezmála počas celej trate. Veľké emócie bolo cítiť aj počas vstupu na burácajúci štadión. Podobnú atmosféru som tuším naposledy cítil na Rajeckom maratóne. Priatelia, nevieme, aký skvost v Rajci máme. Nech je to akokoľvek, tento v Aténach mal byť môj posledný. Palo sa chcel v Aténach s aktívnym behaním maratónu tiež rozlúčiť.
Po jeho odbehnutí sme však vyhlásili, že nebol náš posledný, ale predposledný. Prečo? Ktovie. Možno preto, že po splnení sna na jeho miesto prichádza vždy nový a potom ďalší nový SEN. Nesnívate? Škoda. Možno je čas začať. No hlavne je čas začať si svoje sny plniť.
                                                                                                                                   -jr- 
                                                                                                                                  foto: archív MK Rajec
  
RYBÁRI POČAS ROKA NEZAHÁĽALI
 
Rajeckí rybári počas roka nezaháľali1. marca sa v zasadačke mestského úradu konala výročná členská schôdza Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (ObO SRZ) v Rajci. Nosným bodom schôdze bola správa o činnosti ObO SRZ Rajec a voľba výboru na ďalšie volebné obdobie. Účasť členov na výročnej členskej schôdzi činila 44,4 %. V diskusii odznelo 11 diskusných príspevkov, na ktoré odpovedali členovia pracovného predsedníctva. Diskusné príspevky boli vecné, aktuálne a dotýkali sa problematiky rybárstva. V čase konania schôdze mala členská základňa 300 členov. Z toho bolo 48 detí do 15 rokov, 16 mládežníkov od 16 do 18 rokov a 39 dôchodcov. Z uvedeného počtu členov je 10 žien.
Po verejných voľbách do výboru ObO SRZ Rajec sa novozvolený výbor o 13 hodine zišiel na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí, na ktorom boli navrhnutí a zvolení nasledovní funkcionári výboru: za predsedu bol navrhnutí a jednomyseľne zvolený Ing. Juraj Surový, za tajomníka JUDr. Pavol Belan, za hospodára Ján Stanko, za hatiara Miroslav Pleva, vedením riečnej stráže bol poverený JUDr. Pavol Belan, za čistotu vôd zodpovedá Jozef Stanček, za členov výboru boli zvolení František Maňák a Karol Uhlárik – všetci členovia boli zvolení jednomyseľne.
Jednou z rozhodujúcich úloh v roku 2014 bolo usporiadanie rybárskych pretekov Rajecký kapor, ktoré výbor usporiadal 3. mája na rybníku Košiare. Bol to v poradí už druhý ročník, ktorého sa zúčastnilo 192 pretekárov v nasledovných kategóriách: 18 detí od 6 do 10 rokov, z toho 4 dievčatá, 15 detí od 10 do 15 rokov, z toho 2 dievčatá a 160 dospelých, z toho 5 žien. Umiestnení pretekári boli odmenení pohármi víťazov a hodnotnými vecnými cenami, Vecné ceny dostali všetky deti, ktoré sa pretekov zúčastnili.
Chceli by sme sa poďakovať sponzorom, ktorí sa podieľali na poskytnutí materiálu a mechanizmov, na úprave parkovísk a prístupovej cesty na rybník Košiare a zabezpečení hodnotných cien pre umiestnených pretekárov. Poďakovanie patrí: Dolkam a.s. Šuja, Kofola a.s. Rajecká Lesná, Rybárske potreby Daniela Jankecha zo Žiliny, Rybárske potreby MMJ Rajec, Ross s.r.o. Rajec, Vladimír Frnka a syn, Ing. Miloš Bronček, Ing. Milan Bárdy, Peter Papala, Prosard – stavebná spoločnosť, konateľ Ján Knapec, Obecný úrad Malá Čierna, Mestský úrad Rajec, Alena Sedláková – Darčeky z orieška Rajec, Ladislav Bohdal z Rajca.
Poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym členom našej organizácie, ktorí sa svojou brigádnickou činnosťou zúčastňovali na organizácii pretekov, ale i príprave rybníka a oprave prístupovej cesty na rybník.
Výbor ObO SRZ Rajec počas roka zabezpečoval aj ďalšie dôležité úlohy, ktorými boli – výlovy chovných potokov, napúšťanie násad rýb do zvereného úseku toku Rajčianky, ako i do rybníka Košiare, ochrana zverených revírov a ich kontrola, kontrola čistoty vôd a ekológie.
V ďalšom období našu organizáciu čakajú tieto úlohy – pokračovať v odkupovaní pozemkov pod rybníkom Košiare, zatepliť strop v miestnosti Domu rybárov v Rajci, vykonať zazimovanie rybníka Košiare vrátane uschovania lavíc.
                                                                                                                        Výbor ObO SRZ č. 4 Rajec
                                                                                                                        foto: ObO SRZ
  
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
  
Mestské noviny Rajčan, mesačník, 57. ročník.
Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci.
Tlač: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa