Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014 - 2018

Volebný obvod č. 1
Mgr. Peter Hanus                     peter.hanus@rajec.sk
člen Mestskej rady v Rajci
predseda komisie sociálno-zdravotnej
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
JUDr. Bohuslav Gelatka           
člen finančnej komisie
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Mgr. Michal Šupka          
člen Mestskej rady v Rajci
predseda komisie  pre školstvo, kultúru a šport
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Ján Pekara                  
člen komisie na ochranu verejného poriadku
 
 
Volebný obvod č. 2
Mgr. Róbert Augustín
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Ing. Peter Pekara                     pekarapeter@gmail.com
člen Mestskej rady v Rajci
predseda komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie na ochranu verejného poriadku
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
 
 
Volebný obvod č. 3
Ing. Gustáv Mucha                   gustav.mucha@minv.sk
člen Mestskej rady v Rajci
predseda komisie na ochranu verejného poriadku
člen komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
MVDr. Katarína Polačková                  
člen komisie výstavby a životného prostredia
člen komisie sociálno-zdravotnej
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Gabriel Špánik                         gspanik@mepura.sk
člen Mestskej rady v Rajc
predseda finančnej komisie
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 
 
Volebný obvod č. 4
Stanislav Albert      Vzdal sa poslaneckého mandátu
člen komisie sociálno-zdravotnej
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Mgr. Bohdan Jonek                 
člen finančnej komisie
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Martin Matejka
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
Ing. Zuzana Žideková                 zuzana.zidekova@mail.t-com.sk
člen komisie sociálno-zdravotnej
Jana Koledová Žideková
člen finančnej komisie,
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
 
 
Volebné obvody Mesta Rajec
Volebný obvod č.1
Lipová, Hollého(č.1-49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebný obvod č.2
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č.1-4;6-11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná(č.25-37), Obrancov mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Volebný obvod č.3
Bystrická, Hollého(rod.domy č.60-116), Hurbanova(č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná(č.1-23;38-60), Námestie A.Škrábika, Námestie SNP, Partizánska(č.1-10;134-143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova
Volebný obvod č.4
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska(č.d.11-133;144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
 
Fotografie z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15.12.2014
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa