Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 11.decembra 2014
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 12 ods. 1 a v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam
 
ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 o 16.00 h v Radnici mesta Rajec.
 
Program:
  1. Štátna hymna
  2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva,
      odovzdanie osvedčení o zvolení
  5. Zloženie sľubu primátora mesta
  6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  7. Príhovor primátora mesta
  8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
      zasadnutia mestského zastupiteľstva
10. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
13. Určenie platu primátora mesta
14. Diskusia
15. Záver
 
                                                                                                           Ing. Ján Rybárik  v.r.
                                                                                                           primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa