Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia papier a tonery

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01  Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová
Telefón : 041/5076516 e-mail : miroslava.mihalcova@rajec.sk
 
2. Druh zákazky
podľa § 4 Smernica verejného obstarávateľa  pre zákazky s predpokladanou hodnotou pod prahovými hodnotami pre podlimitné zákazky  z 26. februára 2014 Mesta Rajec.
 
3. Názov predmetu zákazky
Podlimitná zákazka na dodávanie tovaru – spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia papier a tonery
 
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávanie spotrebného materiálu pre kopírovacie zariadenie Kyocera TASKalfa 4551ci a to konkrétne:
Papier:
A4/A3, 80g/m2, 500 listov/balík, ktorý vhodný pre obojstranné kopírovanie - tlač do laserových kopírovacích strojov, bezprašný, neznečisťuje mechaniky, s belosťou min. 149CIE
Tonery:
Toner K 30 000s/5%
Toner C 20 000s/5%
Toner M 20 000s/5%
Toner Y 20 000s/5%
KIT K 600 000s/5%
KIT CMY 600 000s/5%
Fixácia-vypalovací blok
 
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová zmluva
 
5. Podmienky účasti uchádzačov:
Záväzný návrh jednotkovejj ceny bez DPH a s DPH podľa opisu predmetu zákazky, uvedeného v bode 4.
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Mestský úrad Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  Nie
 
8. Lehota na predkladanie ponúk:
do pondelka 15.12.2014 do 9,00 hod. 
Poštou – na hore uvedenú adresu
Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
9. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov Mesta Rajec. Verejný obstarávateľ bude kupovať tovar priebežne na základe objednávok po dobu 36 mesiacov, resp. do predpokladanej hodnoty zákazky nižšej ako 20 000,-€ bez DPH.
 
10. Podmienky účasti záujemcov
Cenová ponuka. K bodu č. 4 uchádzač priradí jednotkovú cenu bez DPH a s DPH, a táto cena bude záväzná po dobu 36 mesiacov. Ceny vložte do tabuľky v prílohe č. 1 tejto výzvy.
 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšie jednotkové ceny. Komisia zložená zo zástupcov verejného obstarávateľa vyberie najvýhodnejšiu ponuku.
 
12. Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 8,00 do 15,00 hod.
 
13. Vyhodnotenie ponúk: 15.12.2014 – oznámením  o úspešnosti víťaznému uchádzačovi a následným uzatvorením rámcovej zmluvy, resp. dohody.
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Miroslava Mihalcová, regionálny rozvoj a verejné obstarávanie
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Slavomír Kalma, informatik
 
 
 
V Rajci, dňa 10.12.2014
 
                                                                                                                 Ing. Ján Rybárik
                                                                                                                 primátor mesta
 
Príloha č. 1
 
Tovar
Jed. cena bez DPH
Jed. cena s DPH
Poznámka
PapierA4, 80g/m2, 500 listov/balík*
PapierA3, 80g/m2, 500 listov/balík*
 
 
 
Toner K 30 000s/5%
 
 
 
Toner C 20 000s/5%
     
Toner M 20 000s/5%
 
 
 
Toner Y 20 000s/5%
 
 
 
KIT K 600 000s/5%
 
 
 
KIT CMY 600 000s/5%
 
 
 
Fixácia-vypalovací blok
 
 
 
 
*Podľa Opisu predmetu zákazky, bod. 4 tejto výzvy
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa