Výzva na predkladanie ponúk - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Mgr. Miroslava Mihalcová
Telefón : 041/5076516
 
Kontaktná osoba pre veci technické : ing. Peter Dubec
Telefón : 041/5076512
E-mail : peter.dubec@rajec.sk
 
2. Názov zákazky : Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
 
3. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 
3.1. Opis predmetu obstarávania :
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110 l a 1100 l zberných odpadových nádob od obyvateľov z bytovej a rodinnej zástavby a od právnických osôb (podnikateľských subjektov) v meste Rajec, v predpokladanom celkovom množstve odpadu počas celej doby plnenia zmluvy 1600 ton, manipulácia so smetnými nádobami, ich vyprázdnenie a odvoz odpadu na Skládku odpadov v Šuji.
 
Rozsah prác : manipulácia, vyprázdnenie a odvoz odpadu na Skládku odpadov v Šuji z daného počtu nádob a v intervaloch určených pre vývoz v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 :
 
54 vývozov (1 x týždenne)
-   110 l nádoby -    4 ks nádob
54 vývozov (1 x týždenne)
- 1100 l nádoby - 188 ks nádob
52 vývozov (1 x týždenne)
-   110 l nádoby -   59 ks nádob
52 vývozov (1 x týždenne)
- 1100 l nádoby -   29 ks nádob
26 vývozov (1 x za dva týždne)
-   110 l nádoby -   37 ks nádob
26 vývozov (1 x za dva týždne)
- 1100 l nádoby -   13 ks nádob
12 vývozov (1 x mesačne)
-   110 l nádoby -     5 ks nádob
12 vývozov (1 x mesačne)
- 1100 l nádoby -     2 ks nádoby
Stav počtu nádob je k 31.10.2014
 
3.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonania zmeny počtu zberných odpadových nádob na základe požiadavky pôvodcu odpadu.
 
3.3. Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu bude vykonávaný pravidelne len v stredu. Vývozný deň je určený na celý čas rozsahu služby.
 
3.4. Mimoriadny zber a odvoz zberných odpadových nádob bude uskutočňovaný na základe elektronicky doručenej objednávky min. 5 dní vopred.
Predpokladaný počet mimoriadnych zberov je 2x v danom období. Zároveň bude upresnený počet zberných odpadových nádob.
 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že má s prevádzkovateľom Skládky odpadov v Šuji uzatvorenú zmluvu o zneškodnení odpadu.
 
3.5. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na niektorú položku alebo časť požadovaného rozsahu služby predmetu obstarávania. Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu obstarávania nebude hodnotená.
 
3.6. Variantné riešenie sa neumožňuje.
 
4. Podmienky financovania služby
Predmet obstarávania bude hradený z finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Financovanie služieb bude prebiehať na základe mesačných faktúr bankovým prevodom s lehotou splatnosti 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Súhrnné mesačné faktúry budú vystavované zvlášť za obyvateľov a zvlášť za právnické osoby.
 
5. Miesto vykonania prác
Miestom poskytnutia plnenia predmetu obstarávania je mesto Rajec, okres Žilina.
 
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta vykonania služby spojenej so zberom a odvozom zmesového komunálneho odpadu tak, aby si uchádzači sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania služby idú na ťarchu uchádzača.
 
6. Predkladanie ponuky
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač predloží svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“, „Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu“ do 15.12.2014 do 10,00 hod. na adresu Mestský úrad Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec (podateľňa).
 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
 
Cenu predmetu obstarávania uchádzač uvedie podľa špecifikácie :
Manipulácia, vyprázdnenie a odvoz zbernej odpadovej nádoby na dve desatinné miesta samostatne pre :
- 110 l zbernú odpadovú nádobu
- 1100 l zbernú odpadovú nádobu
 
Pravidlá hodnotenia ponúk : váhové kritérium pre 110 l zbernú odpadovú nádobu je 30%,
                                         váhové kritérium pre 1100 l zbernú odpadovú nádobu je 70%
 
8. Typ zmluvy
Zmluva na poskytnutie služby
 
9. Lehota poskytnutia služby
Od 1.1.2014 do 31.12.2014.
 
10. Podmienky účasti uchádzačov
§ 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu na predmet obstarávania.
§ 28 odst. 1 písm. k) ZOV uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
 
11. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 31.1.2015
 
V Rajci, dňa 28.11.2014
 
                                                                                                                   Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                  primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa