MESTO RAJEC,
Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová
Telefón : 041/5076516 e-mail: miroslava.mihalcova@rajec.sk
 
2. Druh zákazky
podľa § 4 Smernica verejného obstarávateľa pre zákazky s predpokladanou hodnotou pod prahovými hodnotami pre podlimitné zákazky z 26. februára 2014 Mesta Rajec.
 
3. Názov predmetu zákazky
Podlimitná zákazka na dodanie tovaru
– nákup multifunkčného zariadenia, farebné - kopírka + sieťová tlač a skener
 
4. Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky je prílohou Výzvy na predloženie cenovej ponuky
 
5. Podmienky účasti uchádzačov
Záväzný návrh celkovej ceny zariadenia bez DPH a s DPH podľa opisu predmetu zákazky, uvedeného v bode 4.
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Mestský úrad Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie
 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30121100-4 fotokopírovacie stroje
 
9. Lehota na predkladanie ponúk:
do utorka 2.12.2014 do 9,00 hod.
  • e-mailom - podatelna@rajec.sk
  • Poštou – na hore uvedenú adresu
  • Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
10. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov Mesta Rajec
 
11. Podmienky účasti záujemcov
Cenová ponuka
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena
 
13. Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 8,00 do 15,00 hod.
 
14. Vyhodnotenie ponúk
02.12.2014 – oznámením o úspešnosti víťaznému uchádzačovi
 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Miroslava Mihalcová, regionálny rozvoj a verejné obstarávanie

Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Slavomír Kalma, informatik

V Rajci, dňa 24.11.2014
                                                                                                                      
                                                                                                                        Ing. Ján Rybárik
                                                                                                                        primátor mesta
 
 
Vyvesené: 24.11.2014
Zvesené:

 

Príloha:


popis predmetu obstarávania
Dodanie kopírovacieho zariadenia
 
Parametre Požadované hodnoty
Vlastnosti zariadenia Kopírka, tlačiareň a skener v jednom zariadení
Hard disk 320 GB
Pamäť stroja 3,5 GB RAM
Kopírovanie, tlač
formát A4, A3+, A4R
Rýchlosť kopírovania 45 strán/min.-A4; 22 strán/min.-A3;
Maximálne
mesačné zaťaženie Maximálne denné zaťaženie
200 000 strán 10 000 strán
Kopírovanie, tlač Jednostranne, duplex, brožúra
Podávač originálov duplexný
Manuálny podávač min. 20 listov
Kapacita zásobníkov papiera min. 3000 listov
Gramáž papiera 60-90 g/m2
polokartón 90-250 g/m2
ručný podávač 300g/m2
 
Výstupný zásobník kapacita 250 listov
Farebné rozlíšenie pri tlači 256 odtieňov na pixel
Rozlíšenie pri tlači min. 600 x 600 dpi
Zoom kopírovania 20-400 %
Skenovanie Farebné, do adresára, do emailu, OCR
Obojstranné pomocou podávača dokumentov áno
Optické rozlíšenie skenovania 600 dpi
Formát súborov Skenovanie do textovo prehľadných PDF so slovenským textom S-PDF s rozpoznávaním textu – slovenčina, TIFF, JPEG, PDF
Iné
Pripojenie na Ethernet, USB 2.0 áno
Podpora jazykov PCL 5, PCL 6, PostScript 3, TIFF, HP-GL2, PDF 1.5, XPS
Originálne zariadenie Áno. Zariadenie nesmie byť repasované
USB čítačka kariet
; Card Authentication Kit
áno
Počítadlo výtlačkov, sieťová tlač áno
Pripojenie
USB 1.1, USB 2.0
Protokol TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EntherTalk), LPR, SMB, LPD, Netware (4.x, 5,6), Pserver, Nprinter, NDPS, IPP 1.1, SMTP
Ovládače OS MS Windows XP, 7, 8 Pro; OS MS Windows SBS 2012
Záruka 36 mesiacov; 600 000 výtlačkov
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa