logo ms obrancov mieru

 

Materská škola  -  Obrancov mieru
Školský rok 2019/2020

Zriaďovateľ materskej školy:
Mesto Rajec Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
Kontakt:
Adresa:
Materská škola Obrancov mieru č. 400/51 015 01 Rajec
Telefón: 041 - 5422433
 
 
 
 
 
1 Základné informácie:
Materská škola vznikla v roku 1978 ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí. Od roku 1991 je štvortriednou MŠ. Nachádza sa v blízkosti centra mesta a jej zriaďovateľom je mesto Rajec. Po rekonštrukcii v roku 2009 je materská škola vrátane školskej jedálne kompletne zateplená, s novou omietkou , novými oknami a dverami. Ohrev teplej vody je zabezpečovaný aj prostredníctvom solárnych panelov.
Materskú školu tvoria dve jednopodlažné budovy.Vo vnútorných priestoroch sa nachádzajú šatne, herne, hygienické zariadenia pre každú budovu a dve stabilné spálne. Školský dvor je priestranný a upravený pre potreby detí. Nachádzajú sa tu preliezačky, hojdačky, detské kolotoče, hojdacie koníky, domček Deduška Večerníčka, dve pieskoviská a šmýkačka. Areál školy je oplotený a má tri vstupné brány. Jeho technický sa zlepšil novým oplotením. Do všetkých tried boli nedávno zakúpené nové koberce, detské stoly a stoličky, ležadlá. Dve triedy majú nové šatňové skrinky.
Materská škola je vybavená hračkami a kvalitnými učebnými pomôckami. Súčasťou vybavenia je detská a odborná literatúra,telocvičné náradie a náčinie, hudobné nástroje, audiovizuálna a didaktická technika, informačno - komunikačná technológia.

1.1 Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy?
Do 1.triedy potrebuje 3 – 4 ročné dieťa:
• Prezuvky (pevná, vzdušná a podpísaná obuv)
• Pyžamo (podpísané)
• Toaletný papier - 1ks
• Hygienické vreckovky- 1 balík
• Hrebeň ( len ak má dieťa dlhšie vlasy, zavesený na šnúrke a podpísaný)
• Detský čaj (1 celé balenie)
• Prefotený preukaz poistenca (len novoprijaté deti)
• Náhradné oblečenie pre dieťa v prípade premočenia alebo znečistenia
• Nepremokavá podložka na ležadlo (ak ju dieťa potrebuje)
• Tekuté mydlo - 250 ml
• Pršiplášť, gumenné čižmy (podpísané)
Detský uterák (podpísaný), pohár na vodu

Do 2.triedy potrebuje 4 – 5 ročné dieťa:
• Prezuvky (pevná, vzdušná a podpísaná obuv)
• Pyžamo (podpísané)
• Toaletný papier - 1ks
• Hygienické vreckovky - 1 balík
Zubná kefka a zubná pasta
• Hrebeň ( len ak má dieťa dlhšie vlasy, zavesený na šnúrke a podpísaný)
• Detský čaj (1 celé balenie)
• Prefotený preukaz poistenca (len novoprijaté deti)
• Náhradné oblečenie pre dieťa v prípade premočenia alebo znečistenia
• Nepremokavá podložka na ležadlo (ak ju dieťa potrebuje)
• Tekuté mydlo - 250 ml
• Úbor na cvičenie – tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky – všetko podpísané
• Vrecko na úbor - s krátkymi uškami na zavesenie, podpísané
• Pršiplášť, gumenné čižmy (podpísané)
Detský uterák (popísané)
Pohár na vodu

Do 3. a 4. triedy potrebuje 5-6 ročné dieťa:
• Prezuvky (pevná, vzdušná a podpísaná obuv)
• Pyžamo (podpísané)
• Toaletný papier - 1ks
• Hygienické vreckovky - 1 balík
• Hrebeň ( len ak má dieťa dlhšie vlasy, zavesený na šnúrke a podpísaný)
• Zubná kefka detská a  zubná pasta detská
• Detský čaj (1 ks polročne)
• Prefotený preukaz poistenca (len novoprijaté deti)
• Náhradné oblečenie pre dieťa v prípade premočenia alebo znečistenia
• Tekuté mydlo (1ks polročne)
• Úbor na cvičenie – tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky – všetko podpísané
• Vrecko na úbor - s krátkymi uškami na zavesenie, podpísané
• Pršiplášť, gumenné čižmy (podpísané)
• Nádoba na pastelky (len predškoláci)
Detský uterák (podpísaný)
Pohár na vodu

1.2 Personálne obsadenie materskej školy:
Riaditeľka školy: v súčasnosti poverená vedením školy
Jana Demeterová
Pedagogickí zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci:     
Mgr. Miroslava Dubcová
Edita Pekariková
Katarína Nováková
Bc. Veronika Papalová
Michaela Časnochová
Marta Pekarová
Bc. Andrea Stehlíková

Ostatní zamestnanci:
Marta Harantová
Alena Albertová
Emília Kumančíková

Školská jedáleň:
Vedúca:
Vlasta Lednická
                                                  pozn. väčšie rozlíšenie - kliknutím na obrázok
Kuchárky:                                
Marta Barteková
Beáta Baránková
Anna Plevová

1.2 Platenie poplatkov:
V zmysle § 2 ods. 2 písm. a)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec bola schválená výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 15,00 €.
Platbu rodičia realizujú priamo v mestskej pokladni alebo prostredníctvom IBAN SK 46 0200 0000 0000 23621432, kde je potrebné uviesť v poznámke meno dieťaťa.

Kedy príspevok neplatíte?
- ak je dieťa rok pred plnením školskej dochádzky,
- ak rodič predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
   v hmotnej núdzi,
- ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
- ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo
  rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

Poplatky za stravu:
denný poplatok
desiata – obed – olovrant – réžia – spolu
0,36€ - 0,85€ - 0,24€ - 0,20€ - 1,65€

denný poplatok v hmotnej núdzi: stravná jednotka 0,25€ + réžia 0,20€

Zo stravy je možné odhlásiť dieťa na telefónnom čísle: 041 – 542 24 33 do 8:00 hod.

Iné poplatky.
Na celoškolskom združení odsúhlasili rodičia nasledujúce poplatky:
triedny fond hračiek a učebných pomôcok
na obdobie jedného polroka v školskom roku .......... 12,00€
ZRŠ na obdobie celého školského roka ............... 12,00€

1.3 Prevádzka materskej školy:
Celoškolské združenie rodičov schválilo prevádzku školy v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod.
Počas prázdnin bude prevádzka MŠ prispôsobená požiadavkám rodičov po prejedaní so zriaďovateľom školy Mesto Rajec.
V prípade prerušenia prevádzky v čase letných prázdnin budú deti umiestnené v MŠ Mudrochova Rajec.
 
V čase od 6.00 - 7:00 h sa každodenne deti privádzajú do zbernej triedy v budove "A" na prízemí.

1.4 Organizácia tried
V školskom roku 2019/2020 je v MŠ zapísaných spolu 83 detí, ktoré sú rozdelené do jednotlivých tried nasledovne:
 
Budova "A"
prízemie: trieda "žabky" 20 detí (3 – 4 ročné deti)
poschodie: trieda "mravčekovia" 20 detí (4 – 5 ročné deti)
 
Budova "B"
prízemie: trieda "lienky" 23 detí (4 – 5 ročné deti)
poschodie: trieda "sovičky" 20 detí (5 – 6 ročné deti)

2 V čom sme iní?

2.1 Vízia materskej školy:

Naša materská škola má šťastné deti, dobrých učiteľov a spokojných rodičov.

2.2 Poslanie školy:
Materská škola v Rajci na ul. Obrancov mieru 400/51 je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, podľa podmienok aj deťom od 2 rokov veku, deťom s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Výchovno – vzdelávacím procesom podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Vhodnými podnetmi stimulujeme rozvoj schopnosti a zručností v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí. Našu prácu s deťmi staviame na princípoch a cieľoch školského zákona. Poskytujeme vzdelávanie na úrovni predprimárneho vzdelávania, pričom sa špecializujeme na rozvoj psychomotorických, osobnostných a sociálnych kompetencií dieťaťa.
Systematicky a cieľavedome pripravujeme deti na úspešný vstup do základnej školy a život v spoločnosti vzhľadom k predpokladom ich vývinu.
Pri výchove a vzdelávaní je našou inšpiráciou citát: ,,Učiteľ podáva pomocnú ruku, otvára myseľ a dotýka sa srdca, preto našu pedagogickú prácu zakladáme na úcte a ľudskom prístupe k dieťaťu."

2.3 Školský vzdelávací program
Kolektív pedagogických zamestnancov ponúka samostatne a zodpovedne vypracovaný školský vzdelávací program - ,,Náš detský raj", ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Zohľadňuje profiláciu materskej školy t.j. smeruje k ochrane a podpore zdravia detí. Túto orientáciu sme zvolili nielen so zámerom účelného využitia získaných bohatých pedagogických skúseností v zmienenej oblasti, existujúcich učebných zdrojov, ale aj z dôvodu, že potrebe naučiť deti vnímať hodnotu vlastného zdravia pripisujeme veľký význam.
Výchovno vzdelávaciu činnosť obohacujeme o zážitkové učenie na veľkoplošnom dopravnom ihrisku, kde sa dieťa vžíva do role chodca aj role kolobežkára. Učí sa riešiť elementárne dopravné situácie, ktoré ho pripravujú na bezpečný pohyb v reálnom dopravnom priestore.

VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

• uplatňovať zásady zdravia pri starostlivosti o svoje zdravie a pri jeho ochrane,
• zvyšovať pohybovú zdatnosť a výkonnosť,kondičné a koordinačné schopnosti,
• získať vedomosti, zručnosti a návyky súvisiace so správnym držaním tela,
• učiť sa vedomému koncentrovaniu, ukľudňovaniu a získavaniu energie,
• predchádzať obezite detí,
• vytvárať trvalý pozitívny vzťah k pohybu,
• vážiť si telesné a duševné zdravie,
• získať praktické skúsenosti s ošetrovaním drobných úrazov,
• aktívne spoznávať okolitý svet zmyslovým vnímaním,
• rozvoj komunikatívnych, reedukačných a kompenzačných kompetencií zdravotne znevýhodnených detí
  primerane ich veku a špecifikám.

3 Rituály a oslavy materskej školy (tradície školy):
• pripomínanie významných dní (napr. Deň zdravej výživy, Deň materských škôl na Slovensku, Deň Zeme,
   Deň zdravia, Deň vody...),
• oslavy sviatkov (Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Deň matiek),
• oslavy sviatkov menín a narodením detí,
• akcie pre deti (rozlúčka s predškolákmi, Deň otvorených dverí ),
• spoločné akcie pre rodičov a detí športového a pracovno – tvorivého charakteru,
• spoznávanie a prežívanie ľudových zvykov a tradícií (zdobenie medovníčkov, zdobenie veľkonočných kraslíc)
• ukážky výchovno – vzdelávacej činnosti pre rodičov,
• vystúpenia detí na verejnosti,
• účasť detí na koncertoch a divadelných a tanečných predstaveniach,
• organizovanie besied so zaujímavými ľuďmi,
• účasť vo vyhlásených výtvarných súťažiach,
• návšteva 1. ročníkov základných škôl.

4 Krúžková činnosť v materskej škole
V školskom roku 2019/2020 bude pod vedením odborných externých ale aj kmeňových lektorov prebiehať v popoludňajších hodinách: • anglický jazyk

5 Spolupráca materskej školy s ďalšími vzdelávacími inštitúciami:
1. Materská škola, Mudrochova 930/ 10, Rajec,
2. Základná škola, Lipová 2, Rajec,
3. Katolícka spojená škola škola sv. J.M. Vianneyho , Nám. A. Škrábika č.5, Rajec,
4. Základná umelecká škola, 1.mája 412/10, Rajec,
5. Špeciálna základná škola, Šuja 54, Rajec,
6. Škola ochrany prírody NP Malá Fatra, Varín.

6 Spolupráca materskej školy s ďalšími subjektami:
1. Mestské kultúrne stredisko v Rajci,
2. Klub dôchodcov,
3. Prídomový záhradkár,
4. Divadelné súbory,
5. Domov vďaky,
6. Mestská polícia v Rajci,
5. Profesionálne fotografické štúdia,
6. Nadácia ,,Spoločne pre región“,

7 Spolupráca s rodinou
Je zameraná na rozvoj partnerského a poradenského vzťahu materskej školy a rodiny prostredníctvom:
• školských a triednych aktívov,
• odbornej poradenskej činnosti – dennej informovanosti rodičov o dieťati, odborné konzultácie, stretnutie s odborníkmi - Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Rajci),
• otvorené hodiny,
• spoločných športových akcií – púšťanie šarkanov, sánkovačka, Veľký športový deň,
• dobrovoľnícka pomoc.

8 Rada školy:
Pôsobnosť a poslanie rady školy:
Rada školy je ustanovená podľa § 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky ministerstva školstva SR č. 51/2000 Z. z. o šk. samospráve s pôsobnosťou na 4 roky. Je iniciatívnym poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce a riaditeľstva materskej školy Obrancov mieru.

Zloženie Rady školy:
Členovia boli zvolení tajným hlasovaním alebo boli delegovaní:
• jeden zvolený zástupca za pedagogických zamestnancov – Marta Pekarová ( predseda),
• jeden zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov – Vlasta Lednická,
• dvaja zvolení zástupcovia za rodičov – Mgr. Mária Števková Rajčanová, Ing. Jana Marcineková,
• dvaja delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva – Ing. Zuzana Žideková, Martin Matejka
• jeden delegovaný zástupca za zriaďovateľa– Ivana Zbýňovcová.

9 Rodičovská rada
Na celoškolskom združení rodičov v septembri 2019 boli zvolení zástupcovia rodičov každej triedy do rodičovskej rady rodičovského združenia:
za triedu "žabky": PhDr. Pialová A., Ing. Holla Ľ,
za triedu "lienky": Hájková M., M. Števeková Rajčanová,
za triedu "mravčekovia": Plevková A., PaedDr. Fusková Z.,
za tridu "sovičiek": Ing. Stránska A. Ing. Rybárová J.

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa