Primátor mesta Rajec, dňa: 10. novembra 2014 – Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2014 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Program: 1-Kontrola plnenia uznesení;
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
                                                                                                             dňa: 10. novembra 2014
P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2014 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

Program:
    1. Kontrola plnenia uznesení
    2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014 a 27/2014
    3. Návrh Dodatku č. 1 k Úplnému zneniu zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov vďaky
        zo dňa 16.8.2013
    4. Návrhy VZN
        a) daň z nehnuteľností
        b) daň za psa
        c) daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
        d) daň za užívanie verejného priestranstva
        e) daň za ubytovanie
         f) poplatok za komunálny odpad
        g) o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského
            zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
        h) Dodatok č. 2 k VZN č. 10/2013
         i) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013
         j) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014
    5. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec
    6. Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2015 – 2017
        Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
        Mesta Rajec na roky 2015 – 2017
    7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
    8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 Trhový poriadok
    9. Odpredaj a prenájom nehnuteľností
  10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1.polrok 2015
  11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie október – november 2014
  12. Interpelácie
  13. Diskusia
  14. Rôzne
                                                                                                                   Ing. Ján Rybárik  v.r.
                                                                                                                   primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa