Pozvánka - 22.9.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Voľba hlavného kontrolóra.
 2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ a ZŠ
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Konsolidovaná účtovná závierka
 5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 18/2014 a č. 19/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV a MsKS.
 6. Návrh VZN č. 5/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014.
 7. Návrh VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
 8. Návrh VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec.
 9. Odpredaj nehnuteľností.
10. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie august – september 2014.
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa