EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA

   Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.
Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.
 
  Obyvateľstvo sa o evakuácii vyrozumieva vyhlásením varovného signálu "VŠEOBECNÉ OHROZENIE"– dvojminútovom kolísavom tónom sirén, ktorý sa po odznení doplňuje slovnou informáciou prostredníctvom hromadných masovokomunikačných prostriedkov a mestského rozhlasu.

V prípade ohrozenia v dôsledku možnej povodne, prípadne po úniku nebezpečných látok na území mesta Rajec zo stacionárnych zdrojov alebo pri ich preprave, sa vyhlasuje evakuácia.
 
Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:
- Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu o maximálnej hmotnosti na jednu osobu
  dospelí 50 kg, deti 25 kg, ktorej odporúčaným obsahom je:
   > osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze
   > osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby
   > základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu
   > predmety dennej potreby a osobnej hygieny
   > vreckovú lampu, sviečku, zápalky
   > prikrývku, spací vak
   > náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť
   > ďalšie nevyhnutné osobné veci
 
- Pred odchodom z budovy uhaste oheň, uzatvorte prívod plynu, vody a vypnite hlavný vypínač elektriny.
- Uzamknite byt, dom.
- Presvedčite sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
- Pri príprave a vlastnej evakuácii poskytnite pomoc osamelým starým a chorým spoluobčanom,
  o občanoch pripútaných na lôžko informujte Mestský úrad.
- Sledujte rozhlas, televíziu, mestský rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 
- Po výzve evakuačných orgánov opustite dom, (byt) pri dodržaní týchto pravidiel:
  > použite ochranné prostriedky dýchacích ciest
  > vezmite si evakuačnú batožinu
  > uzamknite dom (byt)
  > na dverách domu (bytu) zanechajte správu o odchode (dátum, hodina, miesto pobytu)
  > podľa pokynov poriadkovej služby zaujmite miesto v dopravnom prostriedku
 
- V prípade evakuácie vlastnými motorovými vozidlami použite uvedenú evakuačnú trasu.
- Bezpodmienečne je potrebné prejsť kontrolným stanovišťom vytvoreným v areáli Mestského úradu,
  kde budete zaevidovaní a bude Vám poskytnutá prvá pomoc a kde oznámite cieľ Vašej cesty, miesto
  pobytu u príbuzných.
- Obyvatelia sa sústredia v areáli Mestského úradu v zbernom mieste.
- Vo vlastnom záujme sa zdržujte v otvorenom priestore čo najkratšiu dobu. Buďte disciplinovaní
  a pohotovo reagujte na všetky oznamy v oznamovacích prostriedkov.
- Pri celej Vašej činnosti sa riaďte pokynmi poriadkovej služby, polície a civilnej ochrany.
- Evakuácia domácich zvierat bude vykonaná po evakuácii obyvateľstva.
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa