VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
 
Varovania obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 
Ak zaznie varovný signál:
 - vznikla mimoriadna udalosť,
 - podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite pred čím vás varuje,
 - počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou
   alebo hlásením mestského rozhlasu.
 
Varovný signál všeobecné ohrozenie varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2- minútový kolísavý tón sirén
Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
sa vyhlasuje 2 - minútovým kolísavým tónom sirén a následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a mestským rozhlasom o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.
 
 
Varovný signál OHROZENIE VODOU VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY 6- minútový stály tón sirén
Varovný signál: OHROZENIE VODOU
sa vyhlasuje 6 - minútovým stálym tónom sirén a následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a mestským rozhlasom.
 
KONIEC OHROZENIA KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI 2- minútový stály tón sirén bez opakovania
Signál: KONIEC OHROZENIA
 sa vyhlasuje 2 - minútovým stálym tón sirén. Sgnál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a mestským rozhlasom.
 
Preskúšanie Každý druhý piatok v mesiaci sa vykonáva o 12:00 hod. preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa