ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI
 
Civilná ochrana SR  Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť spoločnosti prinášajú rôzne riziká, ktoré môžu mať priamy vplyv na naše zdravie a v krajnom prípade aj na naše životy.
     Hlavný poslaním civilnej ochrany je ochrana ľudí, ich zdravia a majetku. Každý deň sa stretávame s rôznymi rizikami, ktoré sú okolo nás, či už v rámci svojej pracovnej činnosti v cestnej premávke, ako aj v našom bezprostrednom okolí, kde bývame a podobne. Na to, aby sme sa mohli vyhnúť takýmto rizikám, je potrebné v prvom rade ich poznať, vedieť posúdiť ich vplyv na naše životy a prijať adekvátne opatrenia voči nim, teda chrániť sa.
   Úlohy súvisiace so zabezpečením civilnej ochrany po roku 1989 ustúpili do úzadia a nastalo určité vákuum v tejto oblasti. I napriek tomu v dnešnej dobe je ešte určité podceňovanie tejto oblasti existujúce v polemikách potreby a dôvodov zaoberania sa civilnou ochranou. Ako argument azda netreba zvlášť zdôrazňovať informácie o záplavách, zosuvoch pôdy, ktoré sa sústavne vyskytujú so zvyšujúcou sa intenzitou.
   Mesto Rajec leží v kotline, kde sme v ostatných rokoch našťastie nezaznamenali takéto živelné pohromy, avšak nie je vylúčené, že závažné udalosti nemôžu postihnúť nás všetkých, ktorí v Rajci bývame. V prípade že by akákoľvek živelná pohroma, havária, či katastrofa postihla naše územie, musí byť už dnes pripravená rada opatrení súvisiacich s ochranou občanov v našom meste. Dnes, keď žijeme v pokojnej situácií, nás takéto otázky netrápia, avšak v prípade kalamity, či pohromy, vznikne otázka, čo si zobrať so sebou potrebné?, na koho sa obrátiť?, kam sa dočasne ukryť? atď. Pre prípad takýchto situácií má každá obec povinnosti vyplývajúce so Zákona č. 42/1994, Z. z., v znení neskorších predpisov „o civilnej ochrane obyvateľstva“. Prvoradou úlohou obce je včas varovať obyvateľov o nebezpečenstve, vykonať záchranné práce, evakuovať obyvateľov na postihnutej časti územia a plniť ďalšie úlohy s tým spojené.
   Našim cieľom je prioritne informovať obyvateľstvo a verejnosť o dôležitých informáciách súvisiacich s vyššie uvedeným zákonom v podmienkach Mesta Rajec, s dôrazom na informácie o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí atď. Okrem uvedených skutočností, v súvislosti s civilnou ochranou, je potrebné mať na mysli i úlohy súvisiace s prípravou na sebaobranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci. Tieto úlohy sa dotýkajú nás všetkých a nemali by byť preto podceňované, či ponechávané na „niekoho“, kto to za nás urobí.
 
 
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa