Legislatíva súvisiaca so zabezpečením civilnej ochrany
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 
Predpis č. 532/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
 
Predpis č. 328/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
 
 
 
CIVILNÁ OCHRANA - revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
 
CIVILNÁ OCHRANA - revue pre civilnú ochranu obyvateľstva    Už od roku 1999 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízoveho riadenia populárno - náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú.
    Na 60 plnofarebných stranách, v jednotlivých rubrikách revue prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo svete, rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh CO.
  Samostatný priestor je venovaný samospráve. Predovšetkým starostovia obcí a učitelia vyučujúci učivo Ochrana človeka a prírody nájdu v revue neoceniteľné zdroje informácií pre svoju prácu a návody na riešenie aktuálnych úloh v príprave obyvateľstva SR na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
 
 
naspäť
Civilná ochrana - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa