Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka - 12.6.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2014 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 2/2013 o mieste čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 3. Návrh VZN č. 4/2014 o miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
 4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5, 6, 7, 8 a 9/2014.
 5. Návrh na použitie finančných darov pre Domov vďaky Rajec.
 6. Žiadosť o finančný príspevok – VESALIUS, s.r.o.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 2.polrok 2014.
 8. Predaj a prenájom nehnuteľností.
 9. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol (máj - jún 2014).
10. Žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o.
11. Interpelácie.
12. Diskusia.
13. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa