Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-27.05.2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2014. 
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa