Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2013

Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého auditora určená Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2013; Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou štatutárnemu orgánu Mesta Rajec; Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Mesta Rajec za rok 2013; Konsolodovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013; Konsolodovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2013; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2013 - tabuľky.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa