MsZ - Komisie 2010 - 2014

Komisie
§ 14 - Štatút mesta Rajec
 
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
 4. Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
  Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
  1. finančná komisia
  2. komisia výstavby a životného prostredia
  3. sociálno-zdravotná komisia
  4. komisia pre školstvo, kultúru a šport
  5. komisia na ochranu verejného poriadku
  6. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 5. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako ajk návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 
 6.  
          Komisie - volebné obdobie 2010 - 2014
 
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda komisie Ing. Gustáv Mucha
Členovia komisie
Ing. Peter Pekara
Mgr. Bohdan Jonek
Mgr. Katarína Jakubesová
Ing. Ján Jasenovec, PhD.
Marcel Urban
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
 
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda komisie Mgr. Peter Hanus
Členovia komisie MUDr. Ján Rybárik (zánik mandátu § 30 ods. 2, písm. j) Štatúta Mesta Rajec)
Mgr. Katarína Jakubesová
Mgr. Marta Pauková
Bc. Marta Repková
Stanislav Albert
Oľga Kasmanová
Elena Uhláriková
Zapisovateľka komisie Ľubica Cesneková
 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Predseda komisie Mgr. Michal Šupka
Členovia komisie Mgr. Peter Hanus
Mgr. Róbert Augustín
Martin Matejka
Pavol Uhlárik
Zapisovateľka komisie Blanka Porubčanská
 
Komisia finančná
Predseda komisie Gabriel Špánik
Členovia komisie Ing. Gustáv Mucha
Mgr. Bohdan Jonek
Ladislav Bohdal
Daša Bajzíková
Zapisovateľka komisie Tatiana Záborská
 
Komisia výstavby a životného prostredia
Predseda komisie Ing. Jozefa Blažeková
Členovia komisie
Mgr. Vladimír Baďura
Ing. Peter Pekara
Jaroslav Smieško
Jozef Slotta
Zapisovateľka komisie Bc. Júlia Tomčíková
 
Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Členovia komisie Mgr. Vladimír Baďura
MUDr. Ján Rybárik (zánik mandátu § 30 ods. 2, písm. j) Štatúta Mesta Rajec)
Ing. Peter Pekara
Mgr. Róbert Augustín
Mgr. Katarína Jakubesová
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Členovia komisie Mgr. Vladimír Baďura
MUDr. Ján Rybárik (zánik mandátu § 30 ods. 2, písm. j) Štatúta Mesta Rajec)
Ing. Peter Pekara
Mgr. Róbert Augustín
Mgr. Katarína Jakubesová
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa