Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 24.4.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2014 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Rozbory hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2013
 3. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
 4. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013
   a/  Inventarizácia k 31.12.2013 – správa UIK
   b/ Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2013
   c/ Poznámky k 31.12.2013
   d/ Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2013
 5. Návrh na použitie finančných prostriedkov Mesta pre Domov vďaky
 6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2, 3 a 4/2014
 7. Návrh na zobratie úveru
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – investičný úver
 8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 7/2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2014 – RO č. 7/2014
 9. Návrh VZN č. 3/2014 – Trhový poriadok
10. Návrh Dodatku č. 2 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v mesta Rajec
11. Riešenie dopravnej situácie v meste Rajec
12. Odpredaj nehnuteľností
13. Plat primátora mesta
14. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol (marec - apríl 2014)
15. Interpelácie
16. Diskusia
17. Rôzne
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa