Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 9.4.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. apríl 2014 o 16.15 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 
Program:
 1.
 Návrh VZN č. 2/2014 o vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu.
 
 
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa