Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 24.03.2014

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2014 o vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu
 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Rajec „TRHOVÝ PORIADOK“, upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Rajec.
 
Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013
 
Návrh Hodnotiacej správy k 31.12.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa