Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 20.2.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2014 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 19/2013.
 3. Návrh na použitie Rezervného fondu.
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu na použitie rezervného fondu.
 4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1/2014.
 5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
 6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 7. Návrh VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Rajec.
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec.
 9. Príspevok na CVČ zriadené mimo územia Mesta Rajec.
10. Správa o činnosti MsP.
11. Medika - žiadosť na ŠFRB.
12. Predaj a prenájom nehnuteľností.
13. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2013.
14. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol (január - február 2014).
15. Interpelácie.
16. Diskusia.
17. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa