Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 20209/2021.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC
 
MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI:
- Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec – riaditeľka MŠ,
- webové sídlo Mesta Rajec
 
TERMÍN VYDÁVANIA ŽIADOSTI:
V týždni – od 30. apríla do 31. mája 2020

TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI:
vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ odovzdá zákonný zástupca najneskôr do 31. mája 2020 spolu s potvrdením o bezinfekčnosti prostredia a vyplnený dotazník do podateľne MsÚ Rajec v čase stránkových hodín, prostredníctvom pošty alebo mailom : msom@rajec.sk
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára sa nevyžaduje; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:
V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky určené riaditeľkou materskej školy po dohode s pedagogickou radou školy:
1. deti, ktoré k 31.augustu 2020 dovŕšia tri roky veku,
2. deti, ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15.septembra 2020,
3. deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a materská škola má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok)
4. ak nie je v materskej škole dostatok miesta, môže riaditeľka materskej školy uprednostniť deti s trvalým pobytom na území mesta Rajec pred uchádzačmi s prechodným pobytom v meste Rajec alebo pre uchádzačmi s iným trvalým pobytom.
5. pri podaní žiadosti sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa
.

Iné dôležité informácie v zmysle záväzných právnych predpisov:
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov s poldennou alebo celodennou výchovou a vzdelávaním. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vekovými osobitosťami detí.
Do materskej školy môže byť prijaté dieťa na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade že to umožňuje kapacita materskej školy.

V Rajci dňa 01.04.2020

Jana Demeterová v.r.
poverená vedením MŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa