Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Mesto Rajec

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk
2. Druh zákazky:    Podlimitná zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Predmet zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Mesto Rajec.
4. Predpokladaná hodnota:  1500 Eur
5. Obsah predmetu zákazky::  Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Mesto Rajec v nasledovnom rozsahu:
a) prieskum trhu a príprava podkladov pre verejné obstarávanie,
b) realizácia verejného obstarávania, vrátane elektronickej aukcie.
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú::  splatnosť faktúr 14 dní.
7. Podmienky účasti uchádzačov:  Návrh celkovej ceny vrátane DPH podľa Obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5.
8. Lehota na predkladanie ponúk:  Do 03.12.2013 do 13.00 hod.
9. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na adresu sídla verejného obstarávateľa.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritérium: najnižšia konečná cena.
11. Vyhodnocovanie ponúk: Dňa 03.12.2013 o 13.30 hod.

V Rajci, dňa 27.11.2013

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa