Výzva na predkladanie ponúk - Nákup kontajnerov na triedený zber

 Výzva na predkladanie ponúk
  spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre veci technické : Ing. Peter Dubec
Telefón : 041/5076512  e-mail : peter.dubec@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Nákup kontajnerov na triedený zber
3. Predmet zákazky: Kontajnery s objemom 1 100 l – 1 300 l, vyrobené z materiálu s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, s garanciou farebnej stálosti a možnosti čistenia od sprejových nástrekov. Obsah kontajnera sa musí vyprázdňovať spodom do zvozového vozidla pomocou hydraulického ramenového nakladača.

kontajnery
na zber
počet
kusov
farebné
prevedenie
označenie
na kontajnery
plastov 2 žlté plasty
papiera 2 modré papier
kovových balov 2 hnedé kovy
 
 Označenie na kontajneroch môže byť prevedené samolepiacou fóliou.
4. Predpokladaná hodnota:  do 2 500 eur bez DPH
5. Typ zmluvy:  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá bude predmetom jednania s víťazným uchádzačom.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
7. Rozdelenie predmetu zákazky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  Do 7 dní od podpisu Zmluvy o dielo..
9. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
10. Forma predkladania ponúk:  Písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku – ocenený predmet zákazky v zalepenej obálke s označením "KONTAJNERY NA TRIEDENÝ ZBER – NEOTVÁTAŤ". Ponukovú cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH.
11. Termín doručenia ponúk: Do 27.11.2013 do 10,00 hod. do podateľne mesta osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
12. Súťažné podklady: Výzva na predkladanie ponúk. Písomne sa súťažné podklady nevydávajú.
13. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu mesta Rajec. Na realizáciu zákazky nebude poskytnutý preddavok. Platba bude realizovaná na základe faktúry do 15 dní po odovzdaní predmetu zákazky.
14. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí byť spôsobilý uskutočniť predmet zákazky podľa opisu v bode 3. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 31.12.2013.
V Rajci, 12.11.2013

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa