Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a opustenie od ústneho pojednávania

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
V Žiline 31.10.2013
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a opustenie od ústneho pojednávania
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štánej správy ako príslušný orgán o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojdnávania na objekty vodných stavieb SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu ul.Hollého, Rajec; SO 02 - Vodovodná prípojka k hlavnej stavbe Nájomný bytový dom ulica Hollého.
 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 05.11.2013 do
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa