Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec
 V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa vybudovania skate parku v Meste Rajec. Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom „Spoznajme sa cez skate“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty, č. projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/069.
Uvedený mikroprojekt je realizovaný v období 1.9.2013 – 31.5.2014.
 
1. Identifikácia
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk

Kontaktná osoba pre veci technické : Bc. Júlia Tomčíková
Telefón : 041/5076522  e-mail :julia.tomcikova@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec
3. Predmet zákazky: Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec.
Výdavky sa týkajú troch stavebných objektov:
- Betónová plocha,
- Položenie zámkovej dlažby,
- Mobiliár a skate prvky.
Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
4. Miesto dodania predmetu obstarávania:  Mesto Rajec, okres Žilina, katastrálne územie - Rajec
5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  Nie
6. Možnosť predloženia variantných riešení:  Nie
7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  Uskutočnenie stavebných prác do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo.
8. Lehota na predkladanie ponúk: 23.9.2013 do 12:00 hod.
9. Otváranie obálok s ponukami: 23.9.2013 o 12:15 hod
10. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena v EUR s DPH.
11. Ďalšie informácie obstarávateľa: Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením "SKATE PARK - NEOTVÁRAŤ".
12. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika - Európsky fond regionálneho rozvoja (85%), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10%) a zdrojov verejného obstarávateľa (5 %).
13. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
14. Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: Ponúkanú konečnú cenu za uvedený rozsah a druh stavebných prác – nacenením výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tohto listu.
Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii.
Prílohy :
Projektová dokumentácia - webová stránka
Výkaz-výmer - webová stránka

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa