naspäť
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zákazky
Kritérium - najnižšia cena
Predmet verejného obstarávania
Práce - "Nákup kontajnerov na triedený zber".

Víťazný uchádzač
Názov dodávateľa : Ekoprogers v.d.,
Sídlo dodávateľa : Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Cena zákazky : 2.280,- EUR bez DPH
Poradie ostatných uchádzačov
Názov dodávateľa : Cena zákazky :
2. Ekoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493, 914 51 Trenčianske Teplice
2.370,- EUR bez DPH
 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Rajec
IČO: 00321575
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gondžár
Mobil: +421 917752012
Telefón: +421 917752012
Fax: +421 415422224
Email: obstaravanie.rajec@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rajec.sk
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: STAVBA ALEBO PRESTAVBA OBYTNÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo WO: 19449-WYP, číslo WO 239/2013 z 06.12.2013
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk "Kritériá"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 08.01.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 27.12.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
 
Správa o zákazke podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
    - Mesto Rajec IČO: 00321575 Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
2) Predmet zákazky:
    -
STAVBA ALEBO PRESTAVBA OBYTNÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV
       (stavebné práce)

    - podlimitná zákazka
3) Hodnota zákazky:
   
- 3 008 155,88 s DPH
4) Dátum a číslo uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania :
   
- Oznámenie o vyhlásení VVO: 239/2013 z 06.12.2013 číslo 19449-WYP
5) Identifikácia vybraných záujemcov:
   
- BCI a.s., Bytčická 130, 010 01 Žilina
    - Stavebná mechanizácia, s.r.o, Bytčianska 123, 010 03 Žilina
    - KERAMING a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
6) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
   
- žiaden uchádzač ani záujemca nebol vylúčený
7) Odôvodnenie vylúčenia z dôvodu mimoriadne nízkych ponúk:
   
- nijaká ponuka nebola vylúčená z dôvodu nízkej ceny
8) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
   
- Stavebná mechanizácia, s.r.o, Bytčianska 123, 010 03 Žilina
    - uchádzač predložil ponuku s najnižšou cenou
9) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
   
- Nepoužilo sa
10) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
    
- Nepoužilo sa
 
Predmet verejného obstarávania
Práce - "Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu  v meste Rajec".

Víťazný uchádzač
Názov dodávateľa : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo dodávateľa : Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
Cena zákazky : vývoz 1 ks 110 l nádoby - 0,45 EUR bez DPH
vývoz 1 ks 1100 l nádoby – 1,46 EUR bez DPH
Poradie ostatných uchádzačov
Názov dodávateľa : Cena zákazky :
2. CHUDOVSKÝ a.s., Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica
vývoz 1 ks 110 l nádoby - 0,45 EUR bez DPH
vývoz 1 ks 1100 l nádoby – 1,90 EUR bez DPH
3. T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz 1 ks 110 l nádoby – 0,89 EUR bez DPH
vývoz 1 ks 1100 l nádoby – 2,65 EUR bez DPH
 
Predmet verejného obstarávania
Práce - "Stavebné úpravy - výmena rozvodov studenej vody pre bytový dom s.č. 430 na ul. 1. mája v Rajci".

Víťazný uchádzač
Názov dodávateľa : MONTÁŽNE PRÁCE VODO-ÚK-PLYN, Jozef Záň
Sídlo dodávateľa : Kunerad 233, 01313 Rajecké Teplice
Cena zákazky : 7.996,35 Eur s DPH
Poradie ostatných uchádzačov
Názov dodávateľa : Cena zákazky :
2. Miroslav Mičica, Dubová 3273, 010 07 Žilina
 8900,21 Eur
 
Predmet verejného obstarávania
Práce - "Výmena strešnej krytina na objekte radnice v Rajci na  Námestí SNP"

Víťazný uchádzač
Názov dodávateľa : DREVODOMY RAJEC s.r.o.
Sídlo dodávateľa : Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Cena zákazky bez DPH : 29.896,659  Eur
Poradie ostatných uchádzačov
Názov dodávateľa : Cena zákazky bez DPH :
2.
 
 
Predmet verejného obstarávania
Práce - "Stavebné úpravy verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec"

Víťazný uchádzač
Názov dodávateľa : CESTY NITRA a.s.
Sídlo dodávateľa : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Cena zákazky bez DPH : 27.962,17 Eur
Poradie ostatných uchádzačov
Názov dodávateľa : Cena zákazky bez DPH :
2. Doprastav a.s., závod Žilina 28.286,63
 
Informácia o zrušení zákazky - Výmena strešnej krytiny.
Zverejnené: 13.08.2013
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší zadanú zákazku : "Výmena strešnej krytiny" z dôvodu, že predložená ponuka nebola prijatá.
V najbližšom období bude zverejnené nové zadanie zákazky na uvedené práce.

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa