Výzva na predkladanie ponúk - Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.

Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521
e-mail: primator@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515
e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre veci technické : Bc. Júlia Tomčíková
Telefón : 041/5076522
e-mail :julia.tomcikova@rajec.sk
 
2. Názov zákazky : Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
3. Predmet zákazky: Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.
    Stavebné práce pozostávajú :
     - demontáž šindľovej krytiny
     - zastrešenie drevenou šindľovou krytinou z červeného smreka
     - nátery tesárskych konštrukcií
     - demontáž a montáž bleskozvodu
     - snehový lapač
 v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk
    Špecifikácia :
    - spôsob výroby : radiálne rezaný
    - rozmery šindľov : 500 x 100 x 26 mm
    - impregnácia ani náter nie sú potrebné, strecha ostane prírodná a časom stmavne
 
Záručná doba 25 rokov
 
4. Predpokladaná hodnota  do 29.000,- € bez DPH.
5. Typ zmluvy  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá bude predmetom jednania s víťazným
uchádzačom.
7. Miesto dodania predmetu zákazky  Budova radnice na Námestí SNP v Rajci, s.č. 1, parc. č. 1 k.ú. Rajec
8. Rozdelenie predmetu zákazky  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky Začiatok a ukončenie prác bude v termíne 15.9.2013 – 15.10.2013.
10. Variantné riešenie Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
11. Forma predkladania ponúk Písomná.
Uchádzač doručí svoju ponuku – ocenený výkaz výmer – v zapečatenej obálke do 5.augusta 2013 do 9,00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
12. Podmienky financovania zákazky Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Ministerstva kultúry SR a rozpočtu mesta Rajec. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho protokolu a faktúry do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.
13. Podmienky účasti uchádzačov
      - uchádzač musí byť spôsobilý uskutočňovať práce uvedené v bode 3.,
     - doklad o oprávnení podnikať

     - realizácia minimálne 1 stavby z uvedenej krytiny za posledných 5 rokov
     - preukázať fotodokumentáciou, miesto realizácie a kontakt na overenie referencie
14. Kritériá na hodnotenie ponúk Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 15.9.2013.
 
 
 
Prílohy :
 
- výkaz výmer
- grafická časť PD
 
  
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta

Informácia o zrušení zákazky - Výmena strešnej krytiny.
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší zadanú zákazku : "Výmena strešnej krytiny" z dôvodu, že predložená ponuka nebola prijatá.
V najbližšom období bude zverejnené nové zadanie zákazky na uvedené práce.

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa