Oznámenie o doručení listovej zásielky - Tomáš Kovanda

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 24.05.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Tomáš Kovanda, nar. 1985,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 24.05.2013 doručená doporučená listová zásielka, doručenka, do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28,  010 59 Žilina.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 24.05.2013 do 08.06.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa