Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 23.05.2013
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Rozbory PO a RO.
 3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
 4. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- Eur.
 5. Návrh Zásad o určovaní cien, postupu a podmienok pre nájom nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku v Meste Raje.
 6. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2012.
a) Inventarizácia k 31.12.2012 – správa UIK.
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2012.
c) Poznámky k 31.12.2012.
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2012.
     Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec.
     Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Raje.
 7. Návrh na použitie finančných darov pre Domov vďaky Rajec.
 8. Denný stacionár pre seniorov v Domove vďaky Rajec.
Návrh VZN č. 1/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári v Domove vďaky v Rajci.
Návrh dodatku č. 3 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Domov vďaky zo dňa 2.11.2009.
 9. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3/2013.
10. Návrh na použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky rozpočtovým opatrením č. 9/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie rezervného fondu a k rozpočtovému opatreniu č. 9/2013.
11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 10/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 10/2013.
12. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4/2013.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5/2013.
13. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií.
14. Predaj, prenájom nehnuteľností.
15. Výstavba a následné odkúpenie nájomných bytov.
16. Správa hl. kontrolórky o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie marec – máj 2013.
17. Správa náčelníka MsP o činnosti mestskej polície.
18. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na 2. polrok 2013.
19. Dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka Mestskej polície v Rajci.
20. Správa predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci.
21. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa