Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2018
Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzickej alebo právnickej osoby
pre MŠ - ul. Mudrochova.
Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude využitá na podporu vzdelávania a podporu telovýchovy a športu.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.
 
Príloha - tlačivá:
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
 
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane 1) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 
 
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% Z DANE 
 
a) zamestnanci, ktorým vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmu zamestnávateľ.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a potvrdil priložené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
Z tohto potvrdenia zistíte potrebné informácie pre vyplnenie druhého tlačiva s názvom VYHLÁSENIE
( ide o riadky 12,13). VYHLÁSENIE po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
 
b) právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami.
V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov....“.
 
V našom prípade:
     IČO: 37900706
     Právna forma: Nadácia
     Obchodné meno (názov): Nadácia Spoločne pre región
     Sídlo - Ulica: Framborská
     Číslo: 12
     PSČ: 01001
     Obec: Žilina
 
Vyplnené tlačivá originály Vyhlásenie a Potvrdenie prosíme Vás doneste do MŠ-ul. Mudrochova, ktoré osobne hromadne doručíme na Daňový úrad.
V prípade, ak ste si sami podali daňové priznanie, prosíme Vás doneste nám preskenované Vyhlásenie.
Bez tohoto vyhlásenia nebude možné platbu identifikovať. .
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa