Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013

zverejnené: 26.11.2012;
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2013 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk. Viac informácií príloha.
Príloha:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa