Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnené: 30.10.2012
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí .
Mesto Rajec, podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
- nebytový priestor č. 9-24 s výmerou 17 m2, ktorý sa nachádza na 1. poschodí, vchod 1 budovy polikliniky č.s. 200 a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 170/7550, nájomca : VESALIUS, s.r.o., ul. Republiky 31 Žilina, IČO 363 689 54 za účelom prevádzkovania ambulancie sonografie (príloha č. 1.)
- nebytový priestor č. 9-22 s výmerou 11,50 m2, ktorý sa nachádza na 1. poschodí, vchod 1 budovy polikliniky č.s. 200 a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 115/7550, nájomca : MUDr. Darina Hnidková, Zástranie 126 Žilina, IČO 361 341 39 za účelom prevádzkovania ambulancie logopédie pre rozvíjanie správneho vývinu reči (príloha č. 2.)
- nebytový priestor č. 9-30 s výmerou 11,40 m2, ktorý sa nachádza na 1. poschodí, vchod 1 budovy polikliniky č.s. 200 a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 114/7550, nájomca : Rescue systém s.r.o., Hlboká cesta 42 Žilina, IČO 364 116 04 za účelom prevádzkovania administratívnej miestnosti (príloha č. 3.)
- nebytový priestor č. 9-13 o výmere 14,20 m2 sa nachádza na prízemí, vchod 1 budovy polikliniky č.s. 200. Spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 142/7550 a nebytový priestor č. 9-16 o výmere 25 m2 , ktorý sa nachádza na 1. poschodí, vchod 1 a Mesto Rajec má spoluvlastnícky podiel k pozemku 250/7550, nájomca : Marta Majtaniková – Optika visio, Bajzova 2417/15 Žilina, IČO 46446818 za účelom prevádzkovania očnej optiky (príloha č. 4.)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa