Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
 VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností

Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Presné označenie písomnosti:
Platobné výmery za komunálny odpad vyrubené podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN 11/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie r. 2012 a
Výzva na daň za psa , ktorá bola vyrubená podľa § 27 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN 8/2011 o dani za psa v Meste Rajec na obdobie r. 2012.

Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Názov písomností:    Adresáti písomnosti:
                                 Priezvisko, meno, rok narodenia, adresa
Rozh. č. 1217200867  Emília Žideková, 1954, 1. mája 429/20, Rajec
Rozh. č. 1215200678  Štefan Rolinčin, 1963, Lipová 157/6, Rajec
Rozh. č. 1217201028  Alžbeta Šujanská, 1931, Námestie SNP 10/10, Rajec
Rozh. č. 1215201004  Pavol Veliký, 1961, Nádražná 593/58, Rajec
Rozh. č. 1218202110  Štefan Balvan, 1961, M.R.Štefánika 617/3, Rajec
Rozh. č. 1213201307  Marian Németh, Partizánska 992/64, Rajec
Rozh. č. 1217201947  Peter Mačák, 1965, Hollého 162/16, Rajec
Rozh. č. 1212201227  Mária Mieresová, 1954, Ružová 192/2, Rajec
Rozh. č. 1215201211  Marian Martinka, 1961, Ružová 192/2, Rajec
Rozh. č. 1216201524  Marcela Petráková, 1980, Vojtova 88/6, Rajec
Rozh. č. 1217201523  Štefan Hric, Vojtova 88/6, Rajec
Rozh. č. 1210202383  Pavol Vajčovec, 1966, Rajec
Rozh. č. 1211202382  František Slaboň, 1956, Rajec
Rozh. č. 1217202072  Irena Janigová, 1947, Hollého 612/109, Rajec
Výzva č. 0111200029  Peter Diosegi, 1973, Obrancov mieru 370/21, Rajec

Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín.


                                                                                         Ing. Ján Rybárik, v.r.
                                                                                         primátor mesta Rajec.                                                              Potvrdenie Mesta Rajec
                                 o dobe vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosti.
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od: 15.08.2012 do: 31.8.2012. Podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa