Úvod

Projekt „Náučný chodník okolím rajeckého hradu“ úspešne ukončený

PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ   Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou… viac informácii

Čítajme deťom a s deťmi!

Čítajme deťom a s deťmi!
  Mestská knižnica v Rajci získala na akvizíciu knižničného fondu podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia ČÍTAJME DEŤOM A S DEŤMI! Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci sa pravidelne zapája do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov z rôznych… viac informácii

Expedičná kamera 2018

Expedičná kamera 2018
  Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2018, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29.3.2018 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Vstupné: 1,00 euro Čakajú na vás filmy s prekrásnymi zábermi prírody, nadčasové výpovede a inšpiratívne cesty… viac informácii

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Žilina - Rajec - 20. - 22. marec 2018

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Žilina - Rajec - 20. - 22. marec 2018
  V dňoch 20. –22. marca 2018 (utorok - štvrtok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Žilina - Rajec V dôsledku výlukových prác budú osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou v úsekoch Žilina – Rajec,… viac informácii

Referent na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Referent na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku   Kvalifikačné predpoklady: - úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru ukončené… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 19.3. - 13.4.2018

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 19. 3. - 13. 4. 2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 19. 3. - do 23. 3. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova … viac informácii

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove Mestského úradu v Rajci

Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Prenechanie nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 20/2018 zo dňa 01.marca 2018.   Článok I. Identifikačné… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stavebné úpravy Identifikácia verejného obstarávateľa Názov Mesto Rajec IČO 00321575   Zadávateľ nie je platca DPH Adresa Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná… viac informácii

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť ponuky svojich služieb pre imobilných občanov. Po príjazde k budove MsÚ máte možnosť parkovania na dvoch vyhradených miestach, ktoré sú uvedené na… viac informácii

P E T Í C I A - Za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

P E T Í C I A Za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci   Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci.   Dôvodom tohto riešenia je, že od 1.2.2018… viac informácii

Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci

Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci   Od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP), na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú… viac informácii

14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža

14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža
Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách   ... Kurz opatrovania – otvárame 01.02.2018 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenského Červeného kríž Žilina http://zilina.redcross.sk/kurz_opatrovania na stránke je na stiahnutie plagát … viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/003552-004/Hnl Vybavuje: Mgr. Hanuliaková V Žiline 15.01.2018   Vec: "Rozšírenie… viac informácii

Mesto

Projekt „Náučný chodník okolím rajeckého hradu“ úspešne ukončený
18.03.2018
PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ   Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli… viac informácii
Rajecký hrad - 3D model
17.03.2018
    Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" 3D model historickej podoby Rajeckého hradu   Autor: VIA MAGNA s.r.o.,… viac informácii
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove Mestského úradu v Rajci
16.03.2018
Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Prenechanie nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania… viac informácii
Rajecký hrad  - 3D model Rajecký hrad - 3D model
16.03.2018
    Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" 3D model historickej podoby Rajeckého hradu   Autor: VIA MAGNA s.r.o.,… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 13.02.2018
16.03.2018
Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa… viac informácii
Zverejnenie zámeru - emBuild, s.r.o., Revolučná 10, Žilina; 12.02.2018
16.03.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb… viac informácii
Zverejnenie zámeru - MEDICA-DENT s.r.o., ul. Hollého 200, Rajec; 12.02.2018
16.03.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.… viac informácii
Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2018
06.03.2018
Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 20181.3. - 24.5. - 16.8. - 31.10. Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa… viac informácii

Mestský úrad

Vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Žilina - Rajec - 20. - 22. marec 2018 Vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Žilina - Rajec - 20. - 22. marec 2018
16.03.2018
  V dňoch 20. –22. marca 2018 (utorok - štvrtok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej… viac informácii
Referent na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
16.03.2018
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Referent… viac informácii
Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
16.03.2018
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť… viac informácii
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy
16.03.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a… viac informácii

Mestská polícia

Nájdený bicykel Nájdený bicykel
16.01.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii
Kontakty
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii

Životné prostredie

Zber nadrozmerných odpadov od 19.3. - 13.4.2018
16.03.2018
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 19. 3. - 13. 4. 2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Bineko spol. s r.o., Javorová 164, 015 01 Rajec
16.03.2018
Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.03… viac informácii
Stavebné povolenie - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS - Verejná vyhláška
16.03.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018/ST/07 -Ďu dňa 27.2.2018   VEREJNÁ… viac informácii
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS
16.03.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018 dňa 31.1.2018   OZNÁMENIE O… viac informácii

Kultúra

Čítajme deťom a s deťmi! Čítajme deťom a s deťmi!
16.03.2018
  Mestská knižnica v Rajci získala na akvizíciu knižničného fondu podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia ČÍTAJME DEŤOM… viac informácii
Expedičná kamera 2018 Expedičná kamera 2018
16.03.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2018, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29.3.2018 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke… viac informácii
Iba vrchy vedú Iba vrchy vedú
12.03.2018
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajec vás pozývajú na besedu s básnikom Stanislavom Javorským IBA VRCHY VEDÚ, ktorá sa uskutoční v… viac informácii
Čítajme si... Čítajme si...
12.03.2018
  Mestská knižnica RajecČÍTAJME SI...(maratón v hlasnom čítaní) organizované podujatie pre žiakov 3. ročníka základných škôl v Rajci utorok 20… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 3/2018 Rajčan 3/2018
09.03.2018
RAJČAN 3/2018; súbor PDF (7,2 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Petícia za obnovenej rýchlej… viac informácii
Rajčan 2/2018 Rajčan 2/2018
21.02.2018
RAJČAN 2/2018; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na Dubovej vyrastie vyhliadková… viac informácii
Rajčan 1/2018 Rajčan 1/2018
21.02.2018
 RAJČAN 1/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Uľahčenie dostupnosti služieb… viac informácii
Rajčan 12/2017 Rajčan 12/2017
11.12.2017
  RAJČAN 12/2017; súbor PDF; 10 MBV tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové byty budú odovzdané už čoskoro:… viac informácii

Šport

10.03.2018 FK Rajec - FC Tatran Kláštor pod Znievom 4:0 10.03.2018 FK Rajec - FC Tatran Kláštor pod Znievom 4:0
11.03.2018
10.03.2018 FK Rajec - FC Tatran Kláštor pod Znievom 4:0 viac informácii
Kordovánky očarili Európu Kordovánky očarili Európu
28.12.2017
Kordovánky pracujú v Rajci už 16 rokov. Počas celej doby svojej existencie nazbierali už 271 ocenení, 10 krát sa stali Majsterkami Európy. V… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2017 Šachový kráľ Rajca 2017
07.12.2017
Šachový kráľ Rajca  2017 -  12. ročník GPX kat. dievčat podľa veku kat. chlapci podľa veku Meno Klub kat. body Meno Klub kat. body … viac informácii
ŠK Rajec - "Korene a premeny" ŠK Rajec - "Korene a premeny"
29.11.2017
Vážení športoví priatelia.      Cieľom športovej kroniky je oživenie spomienok bývalých športovcov na ich mladosť, odovzdať… viac informácii

Fotogaléria

Aprílová detská improliga - 2017 Aprílová detská improliga - 2017
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2016 jeseň - 2016
17.02.2018
Rajec žil improvizáciou. Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline usporiadali v piatok 11. novembra… viac informácii
- 2010 - 2010
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2009 jeseň - 2009
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii

Kontakty

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
08.03.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
01.03.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa